Published: 5/18/2022 1:12:02 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Gullberg & Jansson AB: Gullberg & Jansson redovisar högre intäkter men lägre rörelseresultat i första kvartalet

Gullberg & Jansson redovisar ökande intäkter men lägre rörelseresultat i första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 52,4 procent till 98,3 miljoner kronor (64,5).

Ebita-resultat blev 15,4 miljoner kronor (14,6), med en ebita-marginal på 15,7 procent (22,6).

Rörelseresultatet blev 10,7 miljoner kronor (14,5), med en rörelsemarginal på 10,9 procent (22,5).

Resultatet före skatt var 10,1 miljoner kronor (14,5).

Resultatet efter skatt blev 6,8 miljoner kronor (11,3), en minskning med 39,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,78 kronor (1,31), vilket innebär en minskning med 40,5 procent mot föregående år.

"Första kvartalet präglades av en orolig omvärld. Total omsättning uppgick till 98,3 miljoner kronor och ebita uppgick till 15,4 miljoner kronor. Totala omsättningstillväxten i förhållande till samma kvartal föregående år var 53 procent. I omsättningen ingår 23,3 miljoner kronor avseende förvärv som ej fanns med vid samma period förgående år. Exkluderat detta är omsättningsökningen 16 procent", skriver bolaget i delårsrapporten.

"Det lägre rörelseresultatet i perioden beror på negativa valutaeffekter och höjda inköpspriser. Segmentet grönyta står idag för en betydande del av koncernens totala omsättning och detta segment har historiskt en lägre rörelsemarginal", skriver bolaget.

- Än så länge är efterfrågan på våra produkter god då intresset av att investera i hem och närmiljö är fortsatt stort. Vi gynnas även av övergången från fossilbränsledrivna maskiner till mer miljövänliga batteridrivna maskiner. Vi kommer fortsätta att arbeta på ett kostnadseffektivt sätt men kan komma att investera i mer personal som ett led i att fortsatt kunna växa. Naturligtvis förblir vi aktiva när det kommer till framtida förvärv men vi är också fortsatt selektiva och värderar nyttan för koncernen och verksamheten, kommenterar vd Peter Bäck framtidsutsikterna.


Gullberg & Jansson, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 98,3 64,5 52,4%
EBITA 15,4 14,6 5,5%
EBITA-marginal 15,7% 22,6%
Rörelseresultat 10,7 14,5 -26,2%
Rörelsemarginal 10,9% 22,5%
Resultat före skatt 10,1 14,5 -30,3%
Nettoresultat 6,8 11,3 -39,8%
Resultat per aktie, kronor 0,78 1,31 -40,5%

Read more about Gullberg & Jansson AB