Published: 7/28/2022 8:09:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Everysport Group AB: Everysport Group vänder till rörelseförlust under andra kvartalet - infört sparpaket

Sportmediebolaget Everysport Group redovisar minskande omsättning och en vändning till rörelseförlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 18,6 procent till 47,3 miljoner kronor (58,1).

Ebitda-resultatet blev 1,2 miljoner kronor (16,4), med en ebitda-marginal på 2,5 procent (28,2).

Rörelseresultatet blev -10,8 miljoner kronor (7,5).

Resultatet före skatt var -12,7 miljoner kronor (6,1).

Resultatet efter skatt blev -12,5 miljoner kronor (4,1), och per aktie -2,11 kronor (0,33).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6,2 miljoner kronor (3,9).

“Ett halvår in på 2022 kan vi konstatera att vi har haft svårt att nå uppsatta omsättnings- och resultatmål som delvis är ett resultat av makroekonomiska faktorer vilket lett till reducerade annonsintäkter i Q2. Samtidigt råder det fortfarande ett högt utbud av padelanläggningar på den svenska marknaden vilket medfört ett gradvis försämrat resultat inom Every Padel efter lönsamma pandemiår”, kommenterar vd Hannes Andersson.

För att möta nedgången i efterfrågan och anpassa sig till det försämrade marknadsklimatet, har bolaget valt att lansera ett sparpaket på drygt 15 miljoner kronor på årsbasis.

“Utöver en generell kostnadsminskning omfattar sparpaket även personal samt avbrutna etableringar inom Every Padel. Resultateffekten av sparpaketet beräknas ge full resultateffekt från och med det första kvartalet 2023”, säger Hannes Andersson.


Everysport Group, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 47,3 58,1 -18,6%
EBITDA 1,2 16,4 -92,7%
EBITDA-marginal 2,5% 28,2%
Rörelseresultat -10,8 7,5
Rörelsemarginal 12,9%
Resultat före skatt -12,7 6,1
Nettoresultat -12,5 4,1
Resultat per aktie, kronor -2,11 0,33
Kassaflöde från löpande verksamhet 6,2 3,9 59,0%

Read more about Everysport Group AB