Published: 8/30/2022 9:42:32 AM

SHT Smart High-Tech: Tar stora kliv mot ett renodlat industriföretag - Analyst Group

År 2022 har hittills präglats av ett skifte för SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”), från att vara ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett industriellt företag där fokus ligger på försäljning av Bolagets egna produkter. Detta har således speglats i SHT:s finansiella utveckling i form av initialt låga försäljningsintäkter och höga expansionskostnader. Samtidigt har SHT tagit stora steg mot kommersialisering, genom bl.a. tre nya testorders, femte prototypordern från Huawei och en serieleveransorder, varför vi behåller vår positiva syn på Bolaget, där vi estimerar att försäljningen tar fart från år 2023, för att år 2025 uppgå till ca 60 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,5x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls i ett Base scenario ett nuvärde per aktie om 14,8 kr.

Link to the analysis

Read more about SHT Smart High-Tech AB