Published: 1/16/2023 3:14:11 PM

Recyctec: Fortsatt fokus på försäljning - Analyst Group

Recyctec fortsätter växa med ett fortsatt fokus på försäljning, både på den inhemska och utländska marknaden, samt leverera på nyingångna partnerskap. Dock, utifrån kostnader av engångskaraktär relaterade till personal under 2022, i kombination med lägre tillväxt än väntat behöver kassan stärkas vilket nu sker genom den pågående nyemissionen som kan inbringa en nettolikvid om ca 10 MSEK. Givet att Recyctec kan öka volymerna av All-Inclusive under 2023 samt starta upp nya samarbeten enligt plan ser Analyst Group potential att Bolaget kan finansiera verksamheten med egna medel framgent. Med hänsyn till ovannämnda faktorer och gjorda prognoser estimeras ett EBIT om ca 16,8 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/EBIT-multipel om 4,0x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,6 kr i ett Base scenario, motsvarande 49 MSEK i Market Cap, att jämföra med 40 MSEK i vår tidigare analys.

Link to the analysis

Read more about Recyctec Holding AB