Published: 4/28/2023 3:13:16 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Recyctec Holding AB: Recyctec kallar till årsstämma den 30 maj

Aktieägarna i miljöteknikbolaget Recyctec kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj i Jönköping.

Valberedningen föreslår nyval Sarah Sinclair som styrelseledamot. Styrelseledamoten Joel Westerström föreslås väljas till ny styrelseordförande, vilket har meddelats tidigare.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Thom Nilsson och Lars-Erik Hilsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Read more about Recyctec Holding AB