Published: 12/8/2023 10:43:32 AM

Recyctec: Hack i den positiva bruttomarginalstrenden - Analyst Group

Fokuset är alltjämt inriktat på försäljningsarbetet, både på den inhemska och utländska marknaden, vilket tillsammans med en fortsatt bearbetning av nyligen ingångna partnerskap, skapar goda förutsättningar för Recytec (”Recyctec” eller ”Bolaget”) att visa en starkare tillväxt framgent. Genom tidigare investeringar har Recyctec lagt en solid grund för att generera en högre underliggande lönsamhet, vilket tillsammans med en ökad försäljning, möjliggör ett förbättrat rörelseresultatet under prognosperioden. Utmaningen framgent ligger inte i kapacitet, utan att säljarbetet ska generera starkare resultat än vad som uppvisats under år 2023, samtidigt som likviditeten är på relativt låga nivåer. Med hänsyn till ovannämnda faktorer estimeras totala intäkter om 27,5 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 0,7x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,74 (0,74) kr i ett Base scenario.

Link to the analysis

Read more about Recyctec Holding AB