Published: 2/19/2024 2:56:04 PM

Vibrosense Dynamics: Rapportkommentar Q2"23/24 - Kalqyl

VibroSense redovisade en nettoomsättning om 0,57 MSEK (0,46), vilket var en ökning med 22,4 procent y-o-y. EBIT uppgick till -1,89 MSEK (-1,99), vilket var en förbättring i jämförelse med samma kvartal föregående år. FCF uppgick till -1,9 MSEK och kassan vid kvartalets utgång uppgick till 7,3 MSEK.


Kina

Den stora händelsen i kvartalet var att VibroSense skickade in ansökan om regulatoriskt godkännande till NMPA i Kina. När bolaget erhåller godkännande kan försäljning påbörjas. VibroSense har en initial minimiorder från sin kinesiska partner UMCARE om cirka 3,8 MEURO. Förhoppningen är att försäljningen av VibroSense Meter® II kan starta under 2024.


Storbritannien

Under kvartalet registrerades VibroSense Meter® II i Storbritannien hos den statliga myndigheten MHRA, vilket innebar att bolaget nu kan sälja produkten på den brittiska marknaden. Denna marknad har stor framtida potential inom samtliga av bolagets affärsområden, men ingår inte i bolagets fokusmarknader under 2024.


Övriga marknader

VibroSense fortsatte arbetet på övriga marknader och sålde bland annat under kvartalet ytterligare ett instrument till en vid Sophiahemmet i Stockholm. Efter kvartalets utgång infördes Diabetes Foot Screening vid Skånes Universitetssjukhus i Lund i den kliniska verksamheten för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes.


Outlook

Nettoomsättningen i H1"23/24 kan tyckas låg sett till våra estimat om totalt 4,4 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2023/24. Vår bedömning är dock att majoriteten av försäljningen kommer att ske under andra halvåret av räkenskapsåret, delvis kopplat till expansionen i Kina efter myndighetsgodkännande. Vi väljer därför att behålla våra tidigare estimat.


Link to the analysis

Read more about VibroSense Dynamics AB