Published: 2/29/2024 8:25:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Shortcut Media AB: Shortcut Medias resultat ökar av ackordvinst - vd: väsentligt mindre kostym inför 2024

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet gynnas av en ackordvinst på 5,8 miljoner kronor.

Omsättningen steg 12,7 procent till 18,6 miljoner kronor (16,5).

Ebita-resultatet blev 4,6 miljoner kronor (-0,8), med en ebita-marginal på 24,7 procent. Justerat ebita-resultat var -1,2 miljoner kronor, vilket tyngs av omstruktureringskostnader och rekonstruktionsarbete.

Resultatet före skatt var 2,9 miljoner kronor (-2,5). Resultat per aktie uppgick till 0,19 kronor (-0,27).

Shortcut Media genomförde en riktad emission om 3 miljoner kronor i december som tillförde eget kapital till verksamheten.

"I och med att vi nu i allt väsentligt avslutat den rekonstruktion som inleddes i augusti 2023 har vi skapat bästa tänkbara förutsättningar för att fortsätta utveckla vårt erbjudande till nya och befintliga kunder", uppger tillförordnad vd Lennart Larsson i en kommentar.

I skenet av rådande lågkonjunktur noterar vi en försvagad efterfrågan i delar av koncernens tjänsteerbjudanden jämfört med tidigare år. Mot bakgrund av detta fortsätter vi arbetet med att optimera moderbolagets och dotterbolagens kostnader genom anpassning av koncernens storlek och struktur", uppger Shortcut Media-chefen vidare.

STARK Film avslutar året starkt med ett flertal viktiga slutleveranser under kvartalet, bland annat de dubbla lanseringskampanjerna för Volvo Lastvagnar. Samtidigt märks nu en försvagad efterfrågan till följd av konjunkturläget och ett stort fokus under såväl årets sista månader som i inledningen av 2024 har legat på nyförsäljning, att säkra nya ordrar samt att optimera organisationen, skriver Larsson.

"Vi går in i 2024 i en kostym som är väsentligt nedkrympt och bättre anpassad för att manövrera en marknad som fortfarande är drabbad av den lågkonjunktur som påverkar hela vår bransch", uppger Lennart Larsson.


Shortcut Media, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 18,6 16,5 12,7%
EBITA 4,6 -0,8
EBITA-marginal 24,7%
Resultat före skatt 2,9 -2,5
Resultat per aktie, kronor 0,19 -0,27

Read more about Shortcut Media AB