Published: 5/6/2024 7:33:20 AM

Vibrosense Dynamics: Rapportkommentar Q3"23/24 - Kalqyl

VibroSense redovisade en nettoomsättning om 0,5 MSEK (0,5) i kvartalet, vilket var en minskning med 2,3 procent y-o-y. EBIT uppgick till –2,2 MSEK (-1,9), vilket innebar en ökad förlust i jämförelse med samma kvartal föregående år. Fritt kassaflöde uppgick till -2,1 MSEK och kassan vid kvartalets utgång uppgick till 5,2 MSEK.


Kina

VibroSense har ansökt om ett regulatoriskt godkännande i Kina för sin produkt VibroSense Meter® II och applikationen Diabetic Foot Screening. Den kinesiska myndigheten NMPA har efterfrågat kompletterande information vilket Bolaget har levererat och man avvaktar slutligt svar från NMPA. Kompletteringarna innebär en något längre regulatorisk process och det regulatoriska godkännandet beräknas nu att erhållas i december 2024. Bolaget har en bindande order om 3,8 MEURO med sin distributör UMCARE, som också planerar att inleda försäljningen direkt efter att godkännandet erhållits.


Nyemission

VibroSense genomför nu en nyemission där nettolikviden primärt ska användas till insatser för att öka bolagets försäljning. Erbjudandet i emissionen är en unit bestående av en B-aktie tillsammans med en vederlagsfri teckningsoption med inlösen i maj 2025. Vid full teckning tillförs bolaget 26,1 MSEK före emissionskostnader, samt ytterligare cirka 39,1 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen.


Outlook

VibroSense fortsätter att exekvera på sin strategi att knyta till sig referenskliniker och KOL:s. I kvartalet införde Diabetesmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund Diabetes Foot Screening i sin kliniska verksamhet. I tillägg till detta har STENO Diabetes Center i Odense påbörjat en utvärdering av bolagets produkt med målsättning att införa Diabetes Foot Screening i sin verksamhet. Detta är en mycket viktig potentiell framtida kund för VibroSense. Viktigt framgent är att bolaget erhåller ett regulatoriskt godkännande i Kina och påbörjar försäljningen via sin kinesiska partner UMCARE. Utöver detta fortsätter VibroSense att bearbeta marknader samt att knyta till sig återförsäljare och distributörer. Vi har reviderat våra estimat med bakgrund av förlängningen av den regulatoriska processen i Kina och utökat estimatperioden till 2027/28.


Link to the analysis

Read more about VibroSense Dynamics AB