Reports

Published: 2019-02-28 12:11:44

Red Reserve Entertainment: Bokslutskommuniké 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

FJÄRDE KVARTALET 2018

NETTOOMSÄTTNINGEN för fjärde kvartalet uppgick till 2 614 (415) Tkr.
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA, uppgick till –2 195 (–616) Tkr.
RESULTAT EFTER SKATT uppgick till –4 487 (–896) Tkr.
RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,51 (–0,24) kr.

JANUARI - DECEMBER 2018

NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 5 853 (1 468) Tkr.
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA, uppgick till –7 799 (–2 879) Tkr.
RESULTAT EFTER SKATT uppgick till –11 178 (–3 961) Tkr.
RESULTAT PER AKTIE uppgick till –1,45 (–1,54) kr.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET

• Företrädesemission på 10,5 miljoner kr tecknas om 71 %
• Rekordförsäljning av MillionMinds julkalenderprodukt
• Lansering av MillionMinds första produkt, quizkalender i nya quizplattformen
• Omstrukturering av Red Reserves CS GO-lag
• Scuf Gaming förlänger sponsoravtal med Red Reserve

VD-KOMMENTAR

Det har varit en händelserik period i båda våra operativa dotterbolag, MillionMind och Red Reserve. Vi kan konstatera att de
ansträngningar vi gjort under hösten för att kapitalisera på bolagets esportsatsning inte har givit de önskade resultat som varit
vår ambition. Att ha esportlag i den absoluta toppen kräver starka finanser och en väl fungerande sponsorverksamhet. Det
var med den vetskapen vi beslutade om en nyemission på 10,5 miljoner under november. Den ursprungliga planen var att ta
in 17,5 miljoner i oktober men för att påskynda emissionen, inom ramen för styrelsens bemyndigande och bolagsordningens
aktiekapitalgränser, valde vi det lägre beloppet. Dock drog emissionen ut på tiden och blev inte klar förrän i december. Eftersom
nettoutfallet blev betydligt lägre har vi därför valt att dra ner på kostnaderna i Red Reserve genom att sälja av spelare
och strukturera om verksamheten. Vi kommer tills vidare att satsa på Call of Duty, då Red Reserve har en lång historik inom
spelet och grundades med detta spel som bas. Med ett av världens bästa lag inom Call of Duty ser vi stora möjligheter.
Dotterbolaget MillionMind har en mycket positiv period bakom sig med lansering av sin första produkt, quizkalendern, i den
nya quizplattformen, där vi levererade 21 julkalendrar till rekordmånga nya företag. Tack vare en skalbar tjänst ökade vi
försäljningen med 150 % jämfört med föregående år. Även ansträngningarna vi har gjort i att optimera säljflödet i hela
processen har gett bra effekt då vi gått från att konvertera 12 % av våra säljmöten med kunder, till nu att stänga vart tredje
möte!
Vi arbetar vidare med vår nya quizplattform och räknar med en beta-lansering till befintliga kunder under mars. Vi har redan
fått positiv feedback när vi har visat den för kunder, och har även de facto fått in flera nya spännande kunder såsom Coop,
ThorenGruppen och Circle K som nya licenskunder. Även Filmstaden (tidigare SF Bio) har nyligen förlängt sin licens ett år.

FINANSIELL INFORMATION

FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättningen för perioden oktober till december ökade till 2 614 (415) Tkr.
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –2 195 (–616) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –4 487 (–896)
Tkr. Resultatet har påverkats negativt av en extra nedskrivning av Goodwill om 2 000 Tkr avseende det under året
förvärvade CS:GO-laget.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI – DECEMBER 2018
Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 5 853 (1 468) Tkr. Rörelseresultat före
avskrivningar, EBITDA, uppgick till –7 799 (–2 879) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –11 178 (–3 961) Tkr.

FINANSIELL STÄLLNING
Under november-december 2018 genomfördes en nyemission om 3 572 132 aktier till kursen 2 SEK. Nyemissionen,
som tecknades till 71 procent, gav bolaget ett tillskott om 7,1 Mkr före emissionskostnader, vilka uppgick till drygt 1,8
Mkr. Nyemissionen registrerades under januari 2019 och likvid erhölls.

Likvida medel uppgick vid per 31 december till 123 (1 814) Tkr, ännu ej erhållen emissionslikvid redovisas under övriga
korta fordringar. Eget kapital uppgick till 5 733 (2 897) Tkr och soliditeten uppgick per den sista december 2018 till 46 (76)
procent.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier uppgår per den 31 december 2018 till 8 785 580 aktier samt 3 572 132 betalda teckningsaktier.

MODERBOLAGET
Moderbolagets intäkter uppgick till 659 (1 915) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –887 (–853) Tkr. Resultat efter skatt
uppgick till –11 058 (–6 877) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr. Moderbolaget har
lämnat aktieägartillskott till MillionMind om 3 000 Tkr och med 7 000 Tkr till Red Reserve AB. Moderbolagets
disponibla likvida medel, per 31 december 2018 uppgick till 4 (1 790) Tkr. Finansnettot påverkades negativt av ovan
redovisade aktieägartillskott till MillionMind och Red Reserve med 10 000 Tkr.
Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2018 till 7 960 (4 512) Tkr och soliditeten uppgick till 59
(88) procent.

MEDARBETARE
Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till 5 (5) stycken.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma kommer att hållas fredagen den 24 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8 i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

MILLIONMIND FÖRBEREDER FÖR USA-LANSERING, ANSTÄLLER MARKNADSANSVARIG
Under januari anställde MillionMind en ny marknadsansvarig som har som huvuduppgift att lansera vår quiztjänst i USA. De
har kommit längre med content marketing och gamification och är en enorm marknad jämfört med Sverige, som hittills har
varit vårt fokusområde. Vi ser stor potential och kommer att konkurrera med de bästa quiztjänsterna på marknaden.

RED RESERVES CALL OF DUTY-LAG KVALIFICERAR SIG TILL CWL PRO LEAGUE
Vårt Call of Duty-lag kvalificerade sig i januari för CWL Pro League som ett av världens 16 bästa lag. Säsongen har börjat bra
och laget ligger fyra på ”playoff”-plats. Nästa stora tävling är i Dallas, med prispengar om 390 000 USD.


Olav Törnblom, koncernchef

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Årsredovisningen 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida: Vecka 17 2019
Delårsrapport januari-mars 2019: 24 maj 2019
Årsstämma 2019: 24 maj 2019
Delårsrapport april-juni 2019: 30 augusti 2019
Delårsrapport juli-september 2019: 22 november 2019
Bokslutskommuniké 2019: 21 februari 2020

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor

Stockholm den 28 februari 2019

Olav Törnblom, VD

Läs gärna hela kommunikén i pdf-form, med samtliga tabeller, genom att klicka på pdf-ikonen nedan.För ytterligare information, kontakta:
Olav Törnblom
VD Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com


Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve AB är bolaget numera även en stor aktör i esportbranschen.


Läs mer hos Cision
Read more about Red Reserve Entertainment

Subscription