Press release from Companies

Published: 2019-04-24 08:40:00

SealWacs AB: SealWacs kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2019, kl. 11:00 på restaurang John Scott"s Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0706-00 73 94 eller genom e-post info@sealwacs.se senast onsdagen den 22 maj 2019. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 17 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sealwacs.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och antalet röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 160 540 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om följande
    a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisor eller revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.  

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 5 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)

Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med 40 000 SEK för helt år, att fördelas till extern/oberoende ordinarie styrelseledamot. Föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Lennart Carlsson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson.

Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Thomas Nilsson. Till revisorssuppleanten förslås omval av Marcus Hellsten.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara   lägst 511 500 kronor och högst 2 046 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara   lägst 1 860 000 kronor och högst 7 440 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara   lägst 1 650 000 och högst 6 600 000  § 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara   lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemisson av aktier (punkt 12)  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 2,5 miljoner euro (total emissionslikvid).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod SealWacs Sensor.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga samt på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress ovan) från fredagen den 3 maj 2019.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i april 2019

SEALWACS AB

Styrelsen 


Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      


SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Read more about SealWacs AB