Reports

Published: 2019-05-24 08:30:00

SealWacs AB: SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019.

Sammanfattning perioden januari – mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -477 kSEK (-541)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,08 SEK (-0,09)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 180 kSEK (3 927)
 • Anpassning och utprovning hos svenska tillverkare långt framskriden

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tidigare rapporterade tekniska begränsningar nu avhjälpta
 • Validering av sensorsystemets funktion planeras
 • Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

 • SealWacs Sensor representerar ett helt nytt sätt att kvalitetskontrollera bottensvetsarna vid tillverkning av plastpåsar på rulle, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina produktionsrutiner. SealWacs verksamhet har under 2018 var helt inriktat mot att färdigställa ett fungerande larmsystem och att anpassa och prova ut sensorsystemet hos ett antal svenska tillverkare.
 • Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har nu varit installerat och i funktion i löpande produktion under 2018 och under första kvartalet 2019.
 • Ett antal problem med tekniken identifierades tidigt under utprovningen, såsom påverkan av vibrationer i produktionslinjen, instabilitet i signalen och problem med larmsignalen. Samtliga dessa problem har lösts på ett tillfredställande sätt.
 • Den 6 februari meddelade SealWacs i pressmeddelande att arbetet ännu inte kommit så långt att det gått att visa på en problemfri och lönsam drift för producenterna. Pressmeddelandet från Bolaget informerade om att systemet fungerar helt enligt kravspecifikationen men att det ännu inte klarade de frekventa bytena av material och produktionsinställningar, som ofta är fallet hos tillverkarna.
 • Vidare informerades om att utprovningen hade visat att vid produktion av plastpåsar med relativt hög inblandning av återvunnet material blir signalen från svetsen inte tillräckligt stark för att åstadkomma den pålitlighet som krävs och att detta problem kommer att begränsa användningen av sensorn i nuläget.
 • Det fortsatta utvecklingsarbetet har lett fram till att båda dessa problem har kunnat lösas på ett tillfredställande sätt. Fortsatt utprovning av ett uppgraderat sensorsystem klarar en betydligt högre inblandning av återvunnet material och har heller inga svårigheter med byten av material och produktionsinställningar.
 • Resultaten av den fortsatta utprovningen har varit så uppmuntrande att det nu planeras för en validering av systemets funktion, hos den tillverkare som Bolaget haft ett nära samarbete med under det sista året.
 • Oklart om den utprovning hinner genomföras redan innan årets semester. I annat fall är planen att den ska ske snarast efter denna.
 • Bolaget konstaterar att möjligheterna att anskaffa ytterligare kapital är beroende av att den pågående utprovningen faller väl ut och att tillverkarna gör bedömningen att den nya tekniken tillför väsentliga värden i deras verksamhet.
 • I den fas Bolagets verksamhet befinner sig drar den väsentligt lägre kostnader än tidigare
 • Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 4 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Slitagetester har genomförts, i samarbete med två olika svenska tillverkare av plastpåsar på rulle. Testerna har visat att sensorn kommer att klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i produktion. Sensorn kommer heller inte att påverka den löpande produktionen eller utrustningen på något sätt.

Under en period har arbetet fokuserat på att färdigställa ett fungerande larmsystem som ska fungera ihop med den inkopplade sensorn.

Verksamheten har under det senaste året i stor utsträckning inriktats mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem. SealWacs har hela tiden räknat med att detta skulle vara en tidskrävande process, som ingår i utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

Ett komplett system har utvärderats på den svenska marknaden hos några av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. Bolaget har tidigare meddelat att det är först när anpassningen till tillverkarens processer har genomförts tillfredställande, när det går att konstatera att sensor och larmsystem fungerar väl tillsammans, när utprovning av gränser för godkända och underkända larm har fastställts, när eventuella problem har åtgärdats och det kan konstateras att användningen minskar kassationsproblemen, som produkten kommer att introduceras bredare på marknaden.

Anpassningsarbetet och utprovningen är nu långt framskridet. Men ännu har det inte gått att övertyga de potentiella kunderna om nyttan med den nya tekniken. Hos en tillverkare har problemet, fram till mitten av februari månad 2019, varit att sensorn inte fungerat som det är tänkt, vid frekventa byten av material och andra tillverkningsparametrar. Vid högre inblandning av återvunnen plast visade sig sensorsignalen vara för svag för att det skulle gå att detektera problem med svetsen. Sedan dess har arbetet fortgått med att hitta rätt förutsättningar för användning av sensorsystemet. Efter det att Bolagets tekniker identifierade problemen och lyckades lösa dessa, har den fortsatta utprovningen fungerat utan avbrott. Sensorn detekterar i dess nuvarande form signaler från ett betydligt större urval av material än tidigare och klarar utan problem de frekventa bytena av material och tillverkningsparametrar.

Därmed planerar nu tillverkaren för ett validering av tekniken, i syfte att säkerställa att sensorsystemet klarar de krav tillverkaren har ställt på produkten.

-          SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc. behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor    
 • SealWacs     Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för     tillverkare av plastpåsar på rulle 
 • Metoden     upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid 
 • Omfattande     utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till     ett minimum 
 • Kassationskostnaderna     minskar radikalt 
 • SealWacs     produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag 
 • Global     marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av svetsstationer 
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 24 maj 2019

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i sammandrag            jan – mar jan   - dec
Belopp i kSEK 2019 2018 2018
Nettoomsättning - - -
Rörelsens kostnader -477 -541 -2 5973 07624 449
Rörelseresultat -477 -541 -2 597
Resultat från finansiella poster - - -
Resultat före skatt -477 -541 -2 597
Skatt - - -
Periodens resultat -477 -541 -2 597
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,08 -0,09 -0,42
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,08 -0,09 -0,42
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 6 160 540 6 160 540


Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 207 224 265
Kassa och bank 1 180 3 927 1 730
Summa omsättningstillgångar 1 387 4 151 1 995
Summa tillgångar 3 437 6 201 4 045
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 2 633 5 166 3 110
Avsättningar 440 440   440
Kortfristiga skulder 364 595 495
Summa eget kapital och skulder 3 437 6 201 4 045


Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i kSEK jan – mar2019 jan – mar2018 jan – dec 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital -477 -541 -2 597
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -73 457 317
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -
Periodens kassaflöde -550 -84 -2 280
Likvida medel vid periodens början 1 730 4 011 4 011
Likvida medel   vid periodens slut 1 180 3 927 1 730


Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2017-12-31 1 910 1 214 3 553 -970 5 707
Periodens resultat -541 -541
Eget kapital 2018-03-31 1 910 1 214 3 553 -1 511 5 166
Resultat disp enl stämma -3 553 3 553 0
Periodens resultat -2 056 -2 056
Eget kapital 2018-12-31 1 910 1 214 0 -14 3 110
Periodens resultat -477 -477
Eget kapital 2019-03-31 1 910 1 214 0 -491 2 633


Nyckeltal jan - mar 2019 jan – mar 2018 jan – dec 2018
Nettoomsättning, kSEK - - -
Rörelseresultat, kSEK -477 -541 -2 597
Periodens resultat, kSEK -477 -541 -2 597
Resultat per aktie före   utspädning, SEK -0,08 -0,09 -0,42
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,08 -0,09 -0,42
Eget kapital per aktie, SEK 0,4329 0,84 0,50
Avkastning på eget kapital,   % neg neg neg
Soliditet, % 76,6 83,3 76,9
Medelantalet medarbetare - - -
Genomsnittligt antal aktier 6 160 540 6 160 540 6 160 540
Antal aktier vid periodens   utgång 6 160 540 6 160 540 6 160 540

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

SealWacs finansiella ställning

I syfte att finansiera lanseringen av SealWacs Sensor och att sprida ägandet i SealWacs, genomfördes under hösten 2017 en nyemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 236 procent. 3 080 270 aktier nyemitterades och SealWacs tillfördes därmed cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 1,7 MSEK. 2 971 917 aktier (motsvarande cirka 96,5 procent) tilldelades tecknare med företrädesrätt.

Även om utvecklingskostnaderna har minskat har SealWacs begränsad finansiell uthållighet.

Styrelsen konstaterar att utprovningsarbetet har dragit ut på tiden och tagit betydligt längre tid än vad som planerats och innebörden av detta är att det saknas tillräckliga finansiella resurser för en bredare kommersiell lansering. Styrelsen gör även bedömningen att Bolagets förmåga att attrahera ytterligare kapital är beroende av att den pågående utprovningen faller väl ut och att tillverkarna av plastpåsar inser värdet av den nya tekniken.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Årsredovisning för 2018 samt Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 1 909 767,40 SEK fördelat på 6 160 540 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari - Juni 2019                                                                               den 30 augusti 2019
Delårsrapport Januari - September 2019                                                                      den 8 november 2019    Bokslutskommuniké för 2019                                                                          den 25 februari 2020                                          
Årsstämma hålls idag den 24 maj 2019 i Göteborg. Årsredovisningen är tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.
                                                    
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 24 maj 2019
SealWacs AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      


SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Läs mer hos Cision
Read more about SealWacs AB