Published: 5/19/2022 7:14:50 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Ecore Group AB: NEDSKRIVNINGAR TYNGDE RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ecore Group, som har bolag inom e-handel, hade en nettoomsättning på 10,4 miljoner kronor (0,1) under det första kvartalet 2022.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,2 miljoner kronor (-1,6) medan rapporterat rörelseresultat blev -2,5 miljoner kronor (-2,2). Resultat efter finansiella poster blev -2,7 miljoner kronor (-2,3).

En stor del av avskrivningskostnaderna avser koncernmässig goodwillavskrivning och justerat för detta har koncernen nästan nått breakeven i rörelseverksamheten för det första kvartalet 2022, noterar Ecore.

"Årets första kvartal präglades av en omstrukturering av bolaget som ledde till en större kostnadseffektivisering vilket gav oss en betydligt mindre kostnadskostym än tidigare som är anpassad till den nuvarande verksamheten", skriver tillförordnad vd Milad Pournouri.

Ecores tidigare portföljbolag, Mandel Design och Smallroom tillträdes av köparen planenligt den 1 mars vilket innebär stora besparingar och frigjorda resurser, skriver vd.

"Vårt förändringsarbete är fortsatt pågående med målet att uppnå ett positivt resultat efter finansiella poster", heter det.

"Trots en större kostnadsbörda under det första kvartalet och med en allmän oordning i bolaget sedan jag och de nya styrelsemedlemmarna tillträde, så jobbade ledning och styrelse målmedvetet mot att snarast möjligt avyttra de portföljbolag som inte var lönsamma för att skapa rätt förutsättningar mot en långsiktig lönsamhet", skriver Milad Pournouri.

Framöver ser Ecore att det inte föreligger något behov av att utföra några fler nedskrivningar kopplade till något av sina portföljbolag.          
        

Read more about Ecore Group AB