Press release from Companies

Published: 2020-04-23 10:32:20

Jetty AB: Komplettering: Jetty AB publicerar årsredovisning för 2019

I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:

Styrelsen gör bedömningen att Bolaget inom 12-18 månader kan uppvisa ett positivt kassaflöde. Detta kan komma att påverkas av den pågående Coronapandemin om den blir långvarig. Styrelsen gör samtidigt bedömningen att den befintliga likviditeten inte är tillräcklig för att finansiera de planer som finns för nästkommande 12 månader. Det bedrivs därför ett kontinuerligt arbete med att hitta sunda lösningar för att täcka rörelsekapitalbehovet fram till dess att bolagets operativa kassaflöde finansierar verksamheten. Om bolaget misslyckas med att säkra ny finansiering kan det innebära att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.
 

Detta kommenterar revisorn, i sin rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen:

Vi vill fästa uppmärksamheten på styrelsens kommentarer under Förvaltningsberättelsen och rubriken "Möjlighet till fortsatt drift" i Årsredovisningen sid 8, av vilket det framgår att bolaget är i behov av finansiellt tillskott under 2020. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad, Epicenter, Göteborgsvarvet och Dreamhack är några exempel på de som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 

Läs mer hos Cision
Read more about Jetty AB