Press release from Companies

Published: 2020-06-02 09:10:08

Ambia Trading Group AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA tisdagen den 30 juni 2020 kl. 18.00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Ambia Trading Group AB (publ), att: Per Östling, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: per.ostling@ambiatrading.se senast onsdagen den 24 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 24 juni.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning vid ordinarie bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) 2020-06-30.
§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
§ 7. Beslut

a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
§ 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
§ 10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
§ 11. Övriga frågor
§ 12. Mötets avslutande

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby och på bolagets hemsida (www.ambiatrading.se) senast den 16 juni. Årsredovisningen kan skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningens förslag till beslut:

§ 1. Ordförande

Valberedningen föreslår Björn Långberg som ordförande på stämman.

§ 8. Arvoden

Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om två prisbasbelopp per år och styrelsemedlem. Revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning. 

§ 9. Styrelse

Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter och noll (0) suppleant. Valberedningens förslag till styrelse: Omval av Marcus Andersson, Björn Långberg (ordförande), Harald Pousette och Per Östling. 

Styrelsens förslag till beslut:

§ 7b. Disposition
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2019 inte lämnas samt att ansamlat resultat överförs i ny räkning. 

§ 10. Bemyndigande

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 162 279 kr (fördelat på högst 2 324 558 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.                                                                           

Vimmerby maj 2020
Ambia Trading Group AB (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Read more about Ambia Trading Group AB