Press release from Companies

Published: 2021-11-11 08:00:00

Spermosens AB (publ): Europapatent beviljat och nationell validering klar i 16 länder

Delårsrapport 1 jan – 30 september 2021

Verksamheten


Väsentliga händelser under senaste kvartalet 
 

  • Spermosens Advisory Board etablerades med första möte 18 juni 2021
  • Europapatent erhölls med giltighet från den 11 augusti 2021
  • Ulrik Nilsson tillträdde som Chief Financial Officer den 1 september 2021

    

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • Validering av Europapatentet genomförd nationellt i 16 länder
  • Påskyndad avdelad patentansökan inledd i USA
  • Callum Kitson-Parker tillträdde som Quality Assurance Manager den 1 oktober 2021

 

Finansiell Information

1 Omräknad i enlighet med split 3000:1

 

 

 

A person wearing glasses

Description automatically generated with medium confidence

VD John Lempert

VD har ordet

Manlig infertilitet diskuteras alltmer i den allmänna debatten. Den 5 oktober sändes ett program i SVT Nyheter om manlig infertilitet som uppmärksammade minskande spermiemängd hos män och de problem som detta är associerat med. I ett kommande avsnitt av Podcasten ”Om X Antal År” sätts ytterligare fokus på det stora problem som infertilitet innebär och belyser även en del av den underliggande orsaken varande det sedan 1970-talet minskande spermieantalet hos män i västvärlden. Minskande spermieantal och den okunskap som idag finns avseende om de spermier som identifierats hos en patient har möjlighet till att fertilisera äggcellen bidrar till att behovet för de produkter vi utvecklar ökar. Vi är glada och stolta över det stöd som marknaden visar. Vi ser som orsak till detta en kombination av marknadsbehov, vår unika teknologi och vårt starka team. Teamet har förstärkts ytterligare med vår nya Chief Financial Officer, samt en Quality Assurance Manager. Spermosens strävar efter att internt succesivt stärka kunskap, kontroll och fokus på den regulatoriska processen. Bolagets Rådgivande Organ (Advisory Board), bestående av välrenommerade deltagare från Sverige, Danmark och Norge, påbörjade sitt viktiga arbete i juni. Vi ser sammantaget med stor tillförsikt på den pågående utvecklingen, syftande dels till utvecklingen av JUNO-Checked för att tillse om förutsättningar finns för en standard IVF behandling, som baseras på en naturlig bindningsförmåga mellan spermie och äggcell, och dels syftande till utvecklingen av JUNO-Picked som vi planerar påbörja under 2023, där rätt spermie förväntas kunna identifieras för den alternativa ICSI tekniken, som inte baseras på en naturlig bindning. JUNO-Checked och JUNO-Picked förväntas bidra på ett betydande sätt till ett förbättrat arbetsflöde på IVF klinikerna, genom att möjliggöra individuellt val av rätt IVF behandling.

 

JUNO-Checked -utvecklingen går framåt!

JUNO-Checked mätintrument har utvecklats ytterligare under perioden. Funktionell prototyp beräknas färdigställas slutet av 2021. Utveckling och optimering av biosensorerna fortgår parallellt.

 

Europapatentet validerat

Europapatentet är giltigt från den 11 augusti 2021. Giltigheten är i 20 år från 2018 då den initiala patentansökan ingavs. Patentet har efter periodens utgång validerats nationellt i 16 strategiskt viktiga länder inom det Europeiska Patentområdet. En avdelad snabbansökan om patent har inlämnats i USA.

 

Unik teknologi, starkt team och ett ökande behov

Vi är redo och står starkt rustade för att fortsätta Spermosens viktiga arbete! Tack för ert stöd på vår spännande resa framöver!

 

John Lempert
VD Spermosens AB

 

Kort om Spermosens

Spermosens

Spermosens AB utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling för den globala IVF-marknaden. Bolaget grundades 2018, baserat på två forskargruppers oberoende upptäckt av JUNO-proteinet på äggceller i möss 2014 och i mänskliga äggceller 2018, och JUNO-proteinets avgörande betydelse vid fertilisering. Upptäckten är betydelsefull inom manlig fertilitet då man fram till dags datum inte haft möjlighet att bedöma spermiers bindningsförmåga till äggcellen. Med dagens teknik kan man inte avgöra om en man är fertil, utan undersöker bara spermierna avseende deras fysiska egenskaper, antal, hur de ser ut och om de rör sig normalt, vilket inte betyder att en man är fertil.

 

A picture containing electronics, cellphone

Description automatically generated

 

Bolagets första produkt, JUNO-Checked, beräknas kunna fastställa om en spermie kan binda till äggcellen, en förutsättning för att befruktning ska kunna ske. JUNO-Checked består av ett mätinstrument och engångschip på vilka man applicerar spermierna. Mätinstrumentet utläser på chipen om spermierna kan binda till äggcellen. Resultatet kan avläsas inom 30 minuter.

 

Bolaget har sitt kontor och laboratorium på Medicon Village i Lund.

 
Behovet

Enligt WHO[1] bedöms globalt 48 miljoner par och 186 miljoner individer vara påverkade av infertilitet. Hos minst 50 % av paren utgör manlig subfertilitet en del av förklaringen till parets problem[2]. Av de cirka tre miljoner IVF-behandlingar som genomförs årligen är det färre än var femte som leder till graviditet. Uppskattningsvis sex till tio miljoner par står i kö i mellan ett och tre år för att genomgå en IVF-behandling.

 

Marknaden

Spermosens målmarknad för bolagets första produkt JUNO-Checked består av drygt 3 600 IVF-kliniker som tillsammans utför över tre miljoner IVF-behandlingar per år. Det totala värdet för IVF-behandlingar globalt bedöms uppgå till 20,5 miljarder USD per år (est 2020) och med en ökning av cirka nio procent per år bedöms marknaden 2026 växa till ca 35,3 miljarder USD. Spermosens bedömer att det totala värdet för bolagets målmarknad avseende enbart bolagets första produkt JUNO-Checked uppgår till över fem miljarder kronor per år.

 

 

 

 

Finansiella kommentarer

Omsättning och rörelseresultat för kvartalet

Omsättningen uppgick till 10 KSEK (0). Utvecklingsutgifter om 3 044 KSEK (858) har aktiverats i balansräkningen.

 

Rörelsens kostnader uppgick till -5 033 KSEK (-4 793). Bolaget är i en fas där utvecklingsarbetet intensifierats och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader. Rörelsens kostnader består främst av Handelsvaror, Övriga kostnader samt Personalkostnader. Kostnaderna för Handelsvaror uppgick till -1 786 KSEK (-787), vilket hänför sig till kostnader avseende utveckling och produktion. Övriga externa kostnader uppgick till -2 104 KSEK (-326), vilket främst utgörs av kostnader för utveckling av produkten, dess kvalitetssystem samt patentkostnader. Personalkostnaderna uppgick till -1 142 KSEK (-230). Ökade personalkostnader är ett resultat av att bolaget bygger upp sin organisation, och därmed minskar beroendet av inköp av externa tjänster.

 

Omsättning och rörelseresultat i delårsperioden

Omsättningen uppgick till 38 KSEK (7). Utvecklingsutgifter om 7 848 KSEK (1 467) har aktiverats i balansräkningen. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 25 KSEK (53). De övriga rörelseintäkterna bestod till största del av bidrag från Vinnova under 2020.

 

Rörelsekostnaderna för delårsperioden uppgick till -12 704 KSEK (-2 124). Bolaget är i en fas där utvecklingsarbetet intensifierats och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader. Rörelsens kostnader består främst av Handelsvaror, Övriga kostnader samt Personalkostnader.

 

Kostnaderna för Handelsvaror uppgick -5 758 KSEK (-1 058), vilket hänför sig till kostnader avseende utveckling och produktion. Övriga externa kostnader uppgick till -4 605 KSEK (-535), vilket främst utgörs av kostnader för utveckling av produkten, dess kvalitetssystem samt patentkostnader. Personalkostnaderna uppgick under till -2 325 KSEK (-520). Ökade personalkostnader är ett resultat av att bolaget bygger upp sin organisation, och därmed minskar beroendet av inköp av externa tjänster.

 

Finansnetto och skatt

Kvartalets resultat före skatt uppgick till -1 957 KSEK (-485). För delårsperioden uppgick resultatet före skatt till -5 057 KSEK (-597).

 

 

Kassaflöde

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 535 KSEK (-854), varav 422 (-369) KSEK är hänförligt till minskad kapitalbindning.

 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 555 KSEK (-1 086). varav 1 509 (-489) KSEK är hänförligt till minskad kapitalbindning.

 

Aktiveringar av utvecklingsarbete

Under kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 3 044 KSEK (858). Under delårsperioden har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 7 848 KSEK (1 467).

 

Nyemissioner har totalt uppgått till 29,2 MSEK (varav ökning av aktiekapitalet med 527 KSEK) före emissionskostnader om 3,1 MSEK. Bolaget har därmed tillförts ett totalt netto om 26,1 MSEK.

 

Totalt kassaflöde för kvartalet uppgår till -4 632 KSEK (-2 031) samt för delårsperioden 9 812 KSEK (195).

 

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 13 522 (703) KSEK. Bolaget har på balansdagen en total räntebärande skuld om 500 KSEK (0).

 

Det totala egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 25 005 KSEK (4 764) och eget kapital per aktie till 2,38 kr (0,91).

 

Personal och organisation

Medelantalet anställda i bolaget var, vid periodens slut, 4 (2). Av de anställda var 2 (1) kvinnor.

Övrig information

 

Bolaget

Spermosens AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559179-0380. Bolaget grundades 2018 i samband med att patentansökan inlämnades avseende att använda JUNO-proteinet som en indikator för manlig fertilitet.

 

Redovisningsprinciper

Spermosens tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2020 års årsredovisning, som återfinns på Bolagets hemsida. För ytterligare information hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020.

 

Transaktioner med närstående

Till bolag ägt av styrelseledamot Kushagr Punyani har under kvartalet totalt utbetalats 795 KSEK i konsultarvode för sin roll som CSO samt för rollen som Scientific Project Lead i bolaget. Motsvarande siffra för delårsperioden är 1 278 KSEK.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för bolagets verksamhet och resultat. För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till det memorandum, sidorna 7–11, som publicerades i samband med bolagets noteringsemission och Bolagets årsredovisning 2020 sida 3.

 

Valberedning

Enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2021 har en valberedning utsetts. Ytterligare information återfinns på Bolagets hemsida[3].


Uppskattning och bedömningar

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning, samt av lämnad information i övrigt.

 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på bolagets anläggningstillgångar.

 

Hantering av osäkerhetsfaktorer

Bolaget följer utvecklingen av coronapandemin noggrant och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter.

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

 

___________________________________________________________________________________

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Lund 11 november 2021

 

 

Eva Nilsagård   Ingela Liljeqvist Soltic  Søren Melsing Frederiksen

Styrelsens ordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot

 

 

 

 

John Moll   Kushagr Punyani   John Lempert

Styrelseledamot   Styrelseledamot   Verkställande direktör

       

 

Finansiella rapporter i sammandrag

1Omräknad i enlighet med split 3000:1

 

NOTER

 

Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 051 096,40 kronor fördelat på 10 510 964 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Handel i aktien sker på Spotlight Stock Market under handelsnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.

Incitamentsprogram

Bolaget har två pågående incitamentsprogram om totalt 270 000 teckningsoptioner vilka alla ger rätt att teckna en ny aktie. Alla teckningsoptioner har utgetts till marknadsmässigt värde, beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningseffekten uppgå till cirka 2,5%.

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2020/2022 och 2020/2023 hänvisas till beslutet på den extra bolagstämman den 28 september 2020.

1Omräknad i enlighet med split 3000:1

 

Största ägarna 30 september 2021

Aktieägare, som ej är ägarregistrerade, utan vars aktier är placerade i försäkringar och depåer syns ej i denna förteckning.

 

Övriga konvertibler, teckningsoptioner och andra aktierelaterade instrument

I enlighet med memorandum inför notering vid Spotlight Stock ingick bolaget ett kontrakt med Gemstone Capital A/S (”Gemstone”) som gav Gemstone rätt att erhålla 156 500 teckningsoptioner som delersättning för finansiella tjänster. Teckningsoptionerna ger Gemstone möjlighet att när som helst under fem (5) år från första dag för notering förvärva aktier i Bolaget. Lösenpriset för att teckna aktierna uppgår till det lägsta av aktiepriset vid noteringsemissionen och en eventuell framtida nyemission i Bolaget. Vid bokslutsdagen har Gemstone 78 250 teckningsoptioner.

I enlighet med memorandum inför notering vid Spotlight Stock Market med preliminär första handelsdag den 5 maj 2021 utgjorde en (1) unit (1) aktie och en (1) teckningsoption. Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden 2 - 23 maj 2022 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga kursen tre veckor före första teckningsdag. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) ny aktie. Vid bokslutsdagen finns 5 194 714 teckningsoptioner (ISIN SE0015810411).

Finansiell kalender

Delårsrapport tredje kvartalet 2021 11 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 10 februari 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022 5 maj 2022

Delårsrapport andra kvartalet 2022 18 augusti 2022

Delårsrapport tredje kvartalet 2022 10 november 2022

 

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på

www.spermosens.com

 

Frågor kring rapporten besvaras av:

John Lempert, VD

Tel: +46 (0)76-311 40 91

E-post: jsl@spermosens.com

 

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08:00 CET.

 

 

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility

[2] https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/endokrinologi/infertilitet-manlig/

[3] https://spermosens.com/investors/valberedning/?lang=sv


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 08:00 CET.

John Lempert, VD
E-post: jsl@spermosens.com
Telefon: +46 (0)76 311 40 91
 

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Läs mer hos Cision
Read more about Spermosens AB (publ)

Subscription