Press release from Companies

Published: 2022-01-19 14:01:30

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience uppdatering kring fortsatt forskning inom onkologi

Abera Bioscience AB ("Bolaget" eller "Abera") initierade under 2021 forskning och utveckling inom immunonkologi med ett första delmål att utforska potentialen för bolagets plattform inom området samt att genomföra initiala studier för vidare prioritering. Enligt den pressrelease som skickades ut 23 december rörande riktad nyemission där Abera informerade om en fortsatt och utökad satsning inom immunonkologi vill bolaget redogöra för de fortsatta planerna.

Abera är ett bioteknikbolag med flera egenutvecklade och patentskyddade vaccinplattformar. Bolaget har en vaccinkandidat mot pneumokocker som förbereds för klinisk fas samt flera pre-kliniska vaccinkandidater mot infektions- och virussjukdomar. Dessa är s.k. profylaktiska (förebyggande) vacciner som förbereder kroppen på att identifiera en okänd substans och stoppa den innan den göra oss sjuka. Profylaktiska vacciner är exempel på immunterapi, vilket generellt går ut på att lära immunsystemet att attackera och göra sig av med fientliga ”inkräktare i kroppen”, såsom bakterier och virus. Under senaste tio åren har forskningen gjort stora framsteg där immunterapi använts inom onkologi (cancer), s.k. immunonkologi och flera koncept har utvecklats med idén att använda kroppens eget immunförsvar för att bekämpa tumörer.

Under 2021 genomförde Abera ett antal studier för att utforska plattformarnas tillämplighet inom flera immunonkologiska koncept. Baserat på resultaten från dessa studier och flera externa forskningsresultat har bolaget beslutat att accelerera utvecklingen inom immunonkologi inom två prioriterade fokusområden – terapeutiska (behandlande) vaccin samt plattformar för ”drug delivery”.

Som första prioritet kommer Abera genomföra studier inom konceptet terapeutiska vaccin där bolagets plattform BERA, tillsammans med tumör-antigen, ämnar trigga kroppens immunförsvar att angripa tumören. Forskningen inom immunonkologi lägger stort fokus på att identifiera tumör-antigen, alltså proteiner som är unika för tumörer och inte återfinns hos friska celler.

En utmaning är att få kroppens immunsystem att skapa ett immunsvar mot dessa antigen där Aberas plattform BERA, med sin adjuvanterande (förstärkande) effekt och möjlighet att dekorera OMV (Outer Membrane Vesicles) med olika antigen, skulle kunna bidra till ökad effektivitet. Bolaget planerar studier inom cancerområdet med syfte att generera proof of concept för att stötta framtida kommersiella samarbeten. I studierna kommer Aberas plattform även att användas tillsammans med existerande cancerläkemedel för att studera eventuell positiv samverkan.

Tidigare studier har indikerat att Aberas plattform lämpar sig även väl för ”drug delivery” till tumören och bolaget kommer som sekundärt mål undersöka vad Aberas plattformar kan bidra med och vilka begränsningar som finns.

Utveckling av plattformar och tidiga koncept inom onkologi-området kommer fortsätta med oförminskad styrka genom akademiska samarbeten. Abera kan komma att utöka dessa där arbetsinsats bedöms som rimlig i förhållande till potentiellt utfall, samt att forskningen som bedrivs är rimligt marknadsnära.

Marknaden för immunonkologi värderades till 85 miljarder USD år 2021 och beräknas växa till 277 miljarder USD år 2030 enligt en rapport från Precedence Research (1).

Aberas huvudfokus är också fortsatt att förbereda sin vaccinkandidat mot pneumokocker för kliniska studier. Då den utvecklingen går in i ett nytt skede under året med externa partners för t.ex. GMP-tillverkning och toxikologistudie kommer forskningsresurser att frigöras som kan driva övriga projekt framåt.  

”Det känns spännande att vi nu på allvar börjar applicera vår plattform inom immunonkologi. Vi ser hur fler aktörer har börjat använda sig av OMV-teknologi inom onkologi och så vitt vi kan bedöma har Aberas plattform flera konkurrensfördelar och vi ligger i den absoluta framkanten inom teknologin. Eftersom vår plattform fungerar som plug’n’play kan vi konceptuellt ha OMV tillgängliga i frysen och endast tillverka de antigen som dessa ska dekoreras med. Det innebär att vi på kort tid kan ta fram ett vaccin unikt för den tumör som ska behandlas. Det är ett växande område med stor potential där vår plattform skulle kunna addera tydligt värde i utvecklingen av tumörspecifika behandlingar”, kommenterar Maria Alriksson, VD Abera Bioscience.

(1) https://www.precedenceresearch.com/cancer-immunotherapy-market

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett  vaccin mot pneumokocker som befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Read more about Abera Bioscience AB

Subscription