Press release from Companies

Published: 2022-05-06 08:45:00

Ecore Group AB: Kallelse till årsstämma i Ecore Group AB (publ)

Aktieägarna i Ecore Group AB (publ), 559223-8827, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adress Artillerigatan 42, 4 TR, 114 45 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj 2022. Aktieägare skall även senast den 3 juni 2022 anmäla sitt deltagande till bolaget skriftligen på Ecore Group AB, c/o Ekonum AB, Västmannagatan 66, 113 25 Stockholm alternativt via e-post info@ecoregroup.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 30 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.


Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordningen
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om bemyndigande
14. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 10 & 11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra till fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor ska utses och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att Stephan Käll, Milad Pournouri, Luca Di Stefano och David Olhed omväljs som styrelseledamöter och att Stephan Käll omväljs som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Den nuvarande styrelseledamoten Darko Draskovic-Ydremark har avböjt omval. Styrelsen föreslår att nyval sker av styrelseledamoten Oliver Aleksov för tiden intill nästa årsstämma. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Andreas Folke omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.


Kort om Oliver Aleksov:
Oliver är VD på investmentbolaget Maida Vale Capital AB och är styrelseledamot i det noterade bolaget Anima Group AB. Han har många års erfarenhet av professionell värdepappershandel och har därmed omfattande förståelse för börsen och noterade bolag. Vidare har han erfarenhet inom marknadskommunikation och IR-strategi samt av förvärv i noterad miljö.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Artillerigatan 42 i Stockholm och på bolagets hemsida (www.ecoregroup.se) senast tre respektive två veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.


6 maj 2022
Ecore Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: milad@ecoregroup.se
Telefon: +46 73 890 89 11
www.ecoregroup.se

Läs mer hos Cision
Read more about Ecore Group AB

Subscription