Press release from Companies

Published: 2022-05-12 08:34:12

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 1, 2022

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet 2022-01-01 – 2022-03-31
• Koncernens intäkter uppgick till 985 TSEK för perioden. Moderbolagets intäkter för samma period
uppgick till 985 TSEK (1 617) vilket innebar en minskning med 39% i jämförelse med samma period
föregående år.
• Koncernens omsättning uppgick till 519 TSEK för perioden. Moderbolagets omsättning för samma
period uppgick till 519 TSEK (996) vilket innebar en minskning med 48% i jämförelse med samma
period föregående år.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 024 TSEK för perioden. Moderbolagets resultat efter
skatt uppgick till -2 024 (-843) TSEK.
• Resultat per aktie* för koncernen uppgick till -0,32 (-1,89) SEK före utspädning, -0,32 (-1,89) SEK efter
utspädning.
• Koncernens soliditet uppgick till 79%. Moderbolagets soliditet uppgick till 79% (31%).
• Koncernens bruttovinst uppgick till 82%. Moderbolagets bruttovinst uppgick till 82% (79%)

 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-03-31 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

VD Carl-Johan Gustafson kommenterar
Kraftsamling och fortsatta satsningar internationellt har präglat vårt arbete på Nattaro Labs detta första
kvartal efter börsnoteringen. Med starkare kassa står vi rustade att fortsätta expandera vårt erbjudande -
på fler marknader.


Den svenska hemmamarknaden har en stabil försäljning, även om den naturligtvis har påverkats av covid
med lågt resande och halvtomma hotell. Internationellt är påverkan fortsatt stor och ofta betydligt mer
genomgripande än i Sverige. Många saneringsbolag har lagt allt fokus på desinfektion av inomhusmiljöer
och framför allt har det varit svårare för oss att bearbeta nya kunder och nya marknader eftersom de varit
avvaktande gällande investering i nya produkter. Samtidigt har Rysslands invasion av Ukraina gjort att vi
inte gått vidare med försäljning till Ryssland baserad på tidigare avtal. Första kvartalet har alltså inneburit
en trög försäljning, men även höga kostnader, delvis kopplat till att vi nu gör de investeringar som krävs
för att skapa tillväxt på nya marknader.

Som utlovat har vi under första kvartalet etablerat oss i USA genom ett nybildat dotterbolag. Ansvarig på
plats i Alpharetta, Georgia är Andreas Olsson, och vi har redan mycket spännande på gång. Efter ett antal
mässor med bra intresse görs nu uppföljande säljaktiviteter och kontakt har etablerats med några av de
rikstäckande bolagen inom skadedjursbekämpning.


Våra satsningar och aktiviteter internationellt fortsätter. Det kommer trots allt positiva signaler från reseoch
hotellbranschen och våra egna möten med kunder tar fart. Hittills har vi deltagit i mässor i
Storbritannien, Italien och Spanien och i maj deltar vi i Europas största mässa för skadedjursbranchen i
Berlin. I Tyskland planeras även aktiviteter direkt mot de tyska studentbostadsföretagen, Studentenwerk,
som ofta är drabbade av problem med vägglöss. Att bo i korridor i Tyskland är en prisvärd boendeform
och ungefär 40% av alla internationella studenter bor i sådana. Studentenwerk förvaltar 82% av landets
240 000 studentrum.

Vi fortsätter att bygga vår patent- och produktportfölj. Patentansökan för vårt doftbete är godkänd i Kina
och vi har tecknat ett tioårigt avtal med tyska Biofa GmbH, vilket under perioden säkrar tillgången till det
aktiva ämnet kiselgur i produkten Nattaro Safe i Europa. Ansökan till ECHA (Europeiska kemikalieinspektionen) om godkännande för vår kiselgurstejp - vilken lämnades in 2018 i samarbete med Biofa -har äntligen godkänts av ansökningslandet Belgien. Detta innebär att vi nu kan gå vidare med de
nationella registreringarna för Nattaro Safe i fler europeiska länder. ECHA-registreringen kommer sannolikt
ge möjlighet till försäljning i fler länder redan under andra halvan av 2022.


Nu investerar vi i internationell tillväxt med fokus på USA och Europa. Covid har tyvärr varit en bromsande
faktor med en eftersläpning som gör det troligt att det dröjer några månader innan vår ökade aktivitet visar
resultat. Men med vår starka patent- och produktportfölj och långsiktiga internationella ambition har
Nattaro rätt förutsättningar att uträtta storverk i den globala kampen mot vägglöss.

Väsentliga händelser 2022-01-01 – 2022-03-31
Dotterbolaget Nattaro Labs Inc. med säte i Georgia, USA, etablerades under mars månad. Kriget i Ukraina
medförde att Bolaget inte gått vidare med distribution i Ryssland. Patentportföljen har förstärkts med ett
patent i Kina för bolagets doftbete som lockar vägglöss.
Bolaget har tecknat ett tioårigt avtal med tyska Biofa GmbH, vilket säkrar tillgången till det aktiva ämnet
kiselgur för produkten Nattaro Safe i Europa under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Ansökan till ECHA (Europeiska kemikalieinspektionen) om unionsgodkännande i Europa för
kiselgurstejpen, vilken lämnades in 2018 i samarbete med Biofa, har gått igenom myndighetsprövningen i
ansökningslandet Belgien. Detta möjliggör att Bolaget nu kan gå vidare med de nationella registreringarna
för Nattaro Safe i fler europeiska länder.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2022.

________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Read more about Nattaro Labs AB

Subscription