Press release from Companies

Published: 2022-05-13 10:00:00

Nattaro Labs AB: Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB (publ), org. nr 556846-8465 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt
sammanställt den 14 juni 2022.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken per fredagen den 3 juni 2022, och dels senast den 13 juni 2022 anmäla sig genom att avge sin
poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda
senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

 

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom
att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att
aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 3 juni 2022. Sådan registrering
kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid
i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen
den 8 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning,
enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns
tillgängligt på Bolagets hemsida nattarolabs.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas
med post till Nattaro Labs AB, Att. Carl-Johan Gustafson, Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post
till carl-johan@nattarolabs.com. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 13 juni 2022.

 

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs.
poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär
tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida nattarolabs.se.
Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock
högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om
sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast
lördagen den 4 juni 2022, till Nattaro Labs AB, Att. Carl-Johan Gustafson, Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till carl-johan@nattarolabs.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida nattarolabs.se senast torsdagen den 9 juni 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsperson
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Fastställande av arvoden till revisorn
10. Val till styrelsen
11. Val av revisor
12. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
13. Beslut om principer för utseende av valberedning

Förslag till beslut


Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen som består av Leif Medin, Daniel Röme och Carl-Magnus Hansson föreslår att Daniel
Röme väljs till ordförande vid årsstämman.


Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.


Punkt 4 - Val av justeringsperson
Valberedningen föreslår att Christine Dahlman Jacobsen väljs till justeringsperson. Justeringspersonens
uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i
stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Punkt 8 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande
av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget ska
ha en revisor samt att som ledamöter omvälja Daniel Röme, Eva Brundin, Anders Nilsson och Per
Wernerson. För att stärka styrelsen med erfarenhet från internationalisering föreslår valberedningen nyval
av Birgitta Olson. Daniel Röme föreslås omväljas till ordförande. Det föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor. Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med 2/3 prisbasbelopp per år och till styrelsens ordförande med 1 och 1/3 prisbasbelopp per år.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Birgitta Olson
Född: 1966. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 25 års erfarenhet av internationalisering i Europa, USA och
Asien. Bland annat har Birgitta Olson framgångsrikt drivit marknadskommunikation för Adobe i Norden,
USA och globalt. På senare år för Nikon i Europa och Asien.


Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån
bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande
av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet
utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning, att
uppnå ökad spridning i bolagets ägarkrets och/eller att tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Vid
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor,
varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 - Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för valberedningens tillsättning och
inriktning inför årsstämman 2023:


Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade
aktieägarna i Euroclear Swedens ABs utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser
en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största
aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning
beredas tillfälle att utse ledamot. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex
månader före årsstämman.


För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska
valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är
erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som
representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode ska utgå till valberedningen.
Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med
kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska
kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det
finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den
avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende


• Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av
stämman,
• Styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete
• Val av revisorer och arvoden
• Valberedning
• Ordförande på bolagsstämma
Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Handlingar och upplysningar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, nattarolabs.se,
från och med den 24 maj 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.


För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som
finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-
svenska.pdf

 

Aktier och röster
Bolaget har 8 169 026 aktier och röster.

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com
_____________________________________________________________________________________
Om Nattaro Labs AB
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Read more about Nattaro Labs AB

Subscription