Press release from Companies

Published: 2022-05-19 07:00:00

Ecore Group AB: Ecore Group publicerar delårsrapport januari – mars 2022

Styrelsen och verkställande direktören för Ecore Group AB (publ) avger härmed delårsrapport januari – mars 2022.


VD:s kommentar


Årets första kvartal präglades av en omstrukturering av Bolaget som ledde till en större kostnadseffektivisering vilket gav oss en betydligt mindre kostnadskostym än tidigare som är anpassad till den nuvarande verksamheten.

Våra tidigare portföljbolag, Mandel Design och Smallroom tillträdes av köparen, planenligt den 1 mars 2022. Detta innebar stora besparingar för koncernen och frigjorde resurser som med fördel nu kan läggas på att driva upp både omsättning och resultat i våra övriga portföljbolag. Vårt förändringsarbete är fortsatt pågående med målet att uppnå ett positivt resultat efter finansiella poster.

Trots en större kostnadsbörda under det första kvartalet och med en allmän oordning i Bolaget sedan jag och de nya styrelsemedlemmarna tillträde, så jobbade ledning och styrelse målmedvetet mot att snarast möjligt avyttra de portföljbolag som inte var lönsamma för att skapa rätt förutsättningar mot en långsiktig lönsamhet. Detta arbete ledde till att Bolaget under det första kvartalet, bortsett från en avskrivningspost på goodwill, nådde ett rörelseresultat nära break-even om cirka -250.000 SEK.


Under kvartalet tog vi även en sista avskrivning hänförlig till värdet i SSC om 1 miljon SEK vilket sätter punkt för de avskrivningar som Bolaget behövt göra sedan omstruktureringen påbörjades. Framöver ser vi att det inte förligger något behov av att utföra några fler nedskrivningar kopplade till något av våra portföljbolag.

Våra förutsättningar framöver, att öka omsättningen samt att inom en rimlig tid påvisa ett lönsamt bolag ser mycket goda ut. Vi har tagit de steg som krävts under kvartalet för att göra detta möjligt.

Vi fortsätter nu vår tillväxtresa där 2022 kommer att bli ett mycket händelserikt år. Milad Pournouri
tf. VD Ecore Group AB (publ)

19 maj 2022Första kvartalet (1 januari – 31 mars)

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 10,4 MSEK (0,1 MSEK).
Rörelseresultatet EBITDA för koncernen uppgick till -2,5 MSEK (-2,2 MSEK).
Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,44 SEK).


För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: milad@ecoregroup.se
Telefon: +46 73 890 89 11
www.ecoregroup.se

Läs mer hos Cision
Read more about Ecore Group AB

Subscription