Press release from Companies

Published: 2022-05-24 09:06:12

Respiratorius AB: Respiratorius rapporterar positiva prekliniska resultat för VAL001 för indikationen återfallande DLBCL

Respiratorius meddelar att valproat i en ny provrörsstudie har visat förbättrade hämmande effekter på celltillväxt, så kallade antiproliferativa effekter, i kombination med bendamustin, gemcitabin eller carboplatin vilka alla är cytotoxiska substanser som används vid behandling av återfallande diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL). En patentansökan för den nya användningen av VAL001 är inlämnad.

Vid nydiagnostiserad DLBCL behandlas patienterna i första hand med kemoterapi som inkluderar cyklofosfofamid, doxorubicin, vinkristin och prednison (CHOP) i kombination med immunterapi, riktad mot CD20, såsom rituximab. Denna behandlingskombination, som kallas R-CHOP, utgör standardbehandling. Kombinationen av valproat och R-CHOP har i kliniska studier (VALFRID-studie, Drott et al., 2018) visat signifikant förbättrade effekter med hänsyn till överlevnad jämfört med enbart R-CHOP-behandling.

I en nyligen rapporterad in vitro-studie undersöktes effekten av etoposid och valproat, i två olika lymfatiska B-cellinjer. För första gången visades det att etoposid minskade cellproliferationen och att kombinationen av valproat och etoposid ytterligare förbättrade den hämmande effekten av celltillväxt i båda cellinjerna. Detta tyder således på att även mer allvarligt sjuka patienter i behov av R-CHOEP-behandling, där etoposid ingår, och inte bara patienter behandlade med R-CHOP, skulle dra nytta av behandling med valproat, i form av VAL001, med dess anpassade formulering.

I den nya laboratoriestudien har VAL001 även visat positiva resultat i kombination med substanser som används vid behandling av patienter som återfaller i DLBCL efter genomförd första behandling med R-CHOP eller R-CHOEP. För första gången har det visats att bendamustin, gemcitabin och carboplatin minskade cellproliferationen och att kombinationen av valproat och bendamustin, gemcitabin eller carboplatin ytterligare förbättrade den hämmande effekten av celltillväxt i de båda relevanta cellinjerna. Detta tyder således på att även återfallande patienter skulle dra nytta av behandling med valproat, i form av VAL001, med dess anpassade formulering.

De nya resultaten betonar potentialen hos VAL001 för behandling av DLBCL genom att också bekräfta effekten tillsammans med läkemedel som används vid sekundär behandling hos patienter som får återfallande sjukdom. Resultaten behöver verifieras i kliniska studier och kan i så fall addera återfallande DLBCL som en ytterligare indikation för VAL001, vilket vi bedömer som attraktivt i den partnerprocess som pågår för VAL001, säger Johan Drott, vd för Respiratorius.


Denna information är sådan som Respiratorius är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-24 09:06 CET.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB

Subscription