Press release from Companies

Published: 2022-05-30 12:25:03

Preservium Property AB: Preservium Property AB delårsrapport januari – mars 2022

Kvartalet januari – mars 2022

När årets första kvartal summeras kan det konstateras att bolaget går enligt plan.

  • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 16 366 tkr
  • Driftnettot uppgick till 14 252 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 87,08 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 409 tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 6 853 tkr motsvarande 1,48 kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 673 tkr 1)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 561 000 tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,37 och belåningsgraden till 67,68 %
  • NRV uppgick till 107,81 kr

1) Bolaget redovisar för kvartalet ett negativt kassaflöde. Detta förklaras av att delar av hyresinkomsterna för andra kvartalet reglerades efter balansdatum av administrativa skäl, samt att den stämpelskatteskuld kopplat till fastighetsförvärvet, som per 31 december 2021 redovisades som kortfristig skuld, reglerats under kvartalet i enlighet med plan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Preservium Property AB
+46 8 402 51 05
Ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
john.malmstrom@paretosec.com

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323–9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2022. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Read more about Preservium Property AB

Subscription