Press release from Companies

Published: 2022-06-16 08:06:53

Spacett AB: Kallelse till extra bolagsstämma med förslag till ny styrelse

Aktieägarna i Spacett AB, org.nr 559319-6446, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juni 2022 kl. 15 på adressen Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21 juni 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmält sin avsikt att delta på senast den 23 juni 2022.

Anmälan om deltagande kan göras antingen via e-post marcus@spacett.se eller skriftligen till Bolaget. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 21 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 23 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.spacett.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Val av styrelse och revisor
  7. Bemyndigande
  8. Stämmans avslutande

Angående punkt 6

En ny styrelse föreslås tillsättas efter genomfört förvärv av Tura Scandinavia AB, org. nr. 556193-0420.

Föreslås att samtliga nuvarande styrelseledamöter entledigas och att nyval sker av Hans Jacobsson, Petra Carnbäck, Daniel Johnsson och Jonas Wimmerstedt. Hans Jacobsson föreslås till styrelseordförande. Mer information om kandidaterna finns i bilaga 1, nedan.  

Föreslås, som en följd av det föreslagna förvärvet av Tura Scandinavia AB, org. nr. 556193-0420, att nuvarande revisor Andreas Folke entledigas och att revisionsbolaget KPMG väljs till revisor med Mikael Ekberg som ansvarig revisor. 

Besluten är villkorade av att bolagsförvärvet av Tura Scandinavia AB, org.nr 556193-0420, röstats igenom av årsstämman den 30 juni 2022 och att förvärvet fullföljs.

Angående punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Emission får ske av motsvarande sammanlagt högst tio procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget på adressen c/o Råsunda Förvaltning, Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm och på dess hemsida, www.spacett.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2022

Styrelsen i Spacett AB

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib VD Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Bilaga 1 – Information om föreslagna styrelseledamöter

Hans Jacobssonordförande

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Född 1967. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Tidigare erfarenhet av börsnoteringar, förvärv, kapitalanskaffningar, investor relations och styrelsearbete.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Thinc Jetty Collective AB (publ.), Zinzino AB (publ.), Lohilo Foods AB (publ.), ledamot i Nowa Kommunikation AB, Rönnbacken Ventures AB, suppleant i Whyfinder AB samt diverse uppdrag inom Thinc Jetty Collective koncernens bolag.

Petra Carnbäck – styrelseledamot
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet
Född 1973.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

VD Glasfiber & Plastprodukter AB

Övriga uppdrag
-

Daniel Johnsson – styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjörsstudier Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Född 1968. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Tidigare erfarenhet av distribution av IT, AV och Multimedia-produkter i rollen som grundare och Vd i Exertis CapTech Ab.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Oblique Therapeutics Ab, styrelseordförande i NanoEcho Ab, styrelseordförande i Renable Ab, styrelseordförande i Postery Ab, styrelseordförande i Admazing Ab, styrelseordförande i Quiq Holding Ab. Styrelseledamot i Tura Scandinavia AB, Flower Infrastructure Technology (Krafthem) Ab, WorkPilots OY, Josi Holding Ab, JHD Holding Ab, CapTech Holding Ab.

Jonas Wimmerstedt - styrelseledamot
Utbildning: Jur. kand. Göteborgs Universitet. Studier vid Hague Academy of International Law. Reservofficer i Amfibiekåren.
Född 1970. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Advokat och innehavare av Scala Advokatbyrå AB.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Scala Advokatbyrå AB. Ett flertal ideella styrelseuppdrag, bland annat styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen.

Läs mer hos Cision
Read more about Spacett AB

Subscription