Press release from Companies

Published: 2022-06-23 10:00:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB visar positiva preliminära data avseende ytterligare tillämpningsområde av MFA-370

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget) meddelar idag att Bolagets uppdragsforskning tillsammans med Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, visar positiva preliminära data. Syftet var att i human experimentella modeller undersöka om Ectins kombinationsterapi MFA-370 utöver behandling av metastaserad urotelial blåscancer också skulle kunna användas vid behandling av ytterligare cancerindikationer. Den aktuella studien utfördes i preklinisk modell för peritoneal carcinomatos dvs cancer där spridning skett till bukhinnan.

Ectin har tidigare i prekliniska studier visat att MFA-370 har anti-proliferativ (tillväxthämmande) effekt samt ger upphov till specifik cancercell död när prövad mot uroteliala blåscancerceller samt bröst-, kolon- och prostatacancerceller. Tillsammans med Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, har Ectin nu genomfört prekliniska studier för att undersöka huruvida bolagets cancerterapi MFA-370 potentiellt även kan användas för behandling av peritoneal carcinomatos (PC).

Vid avancerade stadier av kolorektalcancer (cancer i tjock- och ändtarm) kan tumörceller spridas till bukhinnan och orsaka PC. När tumörceller fått fäste och spridit sig vidare in i bukhinnan är detta oftast förknippat med en dyster prognos. Den idag tillgängliga behandlingen lämpar sig inte för alla patienter då den är avancerad, tidskrävande och förknippad med många biverkningar. Behandlingseffekten är dessutom begränsad. Behovet av alternativa behandlingar är därmed stort. Preliminära data från experimentella modeller visar nu att MFA-370 kan minska vidhäftning av tumörceller till bukhinnans yta. Detta kan vara ett steg i rätt riktning mot en ny uppföljande indikation för MFA-370. Fortsatta studier planeras nu för att utreda frågeställningen vidare.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, VD
Mob: +46 734 30 93 30
Email:
anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Read more about Ectin Research AB

Subscription