Press release from Companies

Published: 2022-06-27 07:49:27

Spacett AB: SPACett publicerar en presentation av Tura Scandinavia AB inför årsstämman den 30 juni 2022 med uppdaterad finansiell information samt ny föreslagen utdelningspolicy

Den 30 maj 2022 annonserade Spacett AB ("SPACett") att bolaget ingått avtal om att förvärva Tura Scandinavia AB ("Tura") från Voxson Carl-L Eriksson AB ("Voxson"). Tura är en ledande nordisk distributör med en bred portfölj av framför allt tillbehör inom facket konsumentelektronik. Inför årsstämman i Spacett AB den 30 juni 2022 där beslut om att godkänna förvärvet ska fattas publiceras en presentation ("Presentation" eller "Presentationen") av Tura Scandinavia AB. Vidare presenteras uppdaterad finansiell information avseende Tura.

Den 30 maj 2022 annonserade SPACett att bolaget ingått avtal om att förvärva Tura från Voxson. I enlighet med Spotlight Stock Markets (”Spotlight”) regelverket för en SPAC krävs att förvärvet godkänns av en majoritet vid en bolagsstämma. Vid årsstämman i SPACett den 30 juni 2022 ska beslut om att godkänna förvärvet fattas och bifogad Presentation av Tura utgör informationsunderlag inför ett sådant beslut.

I enlighet med Spotlights regelverk placerades SPACett, i och med annonseringen av avtalet om att förvärva Tura, på Spotlights observationslista inför godkännande av en åternotering utifrån de nya förutsättningar som förvärvet av Tura medför. Efter ett godkännande av förvärvet av bolagsstämman kommer SPACett att publicera ett åternoteringsmemorandum avseende ansökan om godkännande av en åternotering av aktien. SPACett har sedan tidigare av Spotlight erhållit ett preliminärt godkännande av förvärvet.

Den totala köpeskillingen för aktierna i Tura uppgår till 240 MSEK och ska erläggas genom en kombination av 26 MSEK i kontanter och 42,8 miljoner nyemitterade aktier i SPACett till ett värde motsvarande 5 kr per aktie. Efter genomförd transaktion kommer Voxson att äga 87 % av SPACett, som kommer att byta namn till Tura Group AB. Tura Group AB blir efter genomförd transaktion moderbolag i koncernen med Tura Scandinavia AB som dotterbolag. Det är Tura Group AB som åternoteras på Spotlight.

Uppdaterade försäljningssiffror för maj 2022 samt finansiell information för Tura
Som tidigare kommunicerats var tillväxten i Tura jan-apr 2022 4 %. Nettoomsättningen i maj 2022 uppgick till 70,4 MSEK (63,2 MSEK föregående år), vilket motsvarade en tillväxt om 11 % jämfört med föregående år. Ackumulerad försäljning för perioden jan-maj 2022 uppgick därmed till 331,9 MSEK (313,9), vilket motsvarade en tillväxt om 6%.

För jan-mar 2022 uppgick nettoomsättningen till 206,9 MSEK (187,3). EBITDA för samma period uppgick till 19,5 MSEK (14,0) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,9 MSEK (12,2). Resultat efter finansiella poster ökade med cirka 47 % jämfört med samma period 2021.

Ovanstående finansiell information har inte granskats av revisor. Mer finansiell information finns i Presentationen.

Föreslagen utdelningspolicy efter genomförd transaktion
Tura förslag till uppdaterad utdelningspolicy är att målet ska vara att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som styrelsen anser vara relevanta.

2021 delade Tura Scandinavia AB ut 20 MSEK (för verksamhetsåret 2020) till dåvarande ägarna (motsvarande cirka 40 öre per aktie i Spacett inklusive de aktier som tillkommer vid fullföljandet av förvärvet av Tura). Tura har som en följd av den pågående transaktionen valt att inte besluta om utdelning vid sin årsstämma i år, utan att förslag till eventuell utdelning under 2022 (för verksamhetsåret 2021) får anstå till efter transaktionens genomförande.

Presentationen kommer publiceras på www.spacett.se samt finns bifogad i detta pressmeddelande.

Presentationen är framtagen av SPACetts styrelse med bidrag från nuvarande ledning i Tura. Syftet med Presentationen är att ge information inför att årsstämman den 30 juni skall besluta om förvärvet av Tura. Presentationen utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i SPACett i någon jurisdiktion, varken från SPACett eller från någon annan. Varken Spotlight, revisorer eller myndighet, exempelvis Finansinspektionen, har granskat detta dokument. Se även viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Spacett AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 07.45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib VD Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SPACett i någon jurisdiktion, varken från SPACett eller från någon annan. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (" Securities Act "), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättats i samband med den emission som beskrivs i detta pressmeddelande. Emissionen utgör inte ett erbjudande till allmänheten. I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (” EES ”), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endas t att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera alla risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade ut talandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller noteringsregler.

Läs mer hos Cision
Read more about Spacett AB

Subscription