Press release from Companies

Published: 2022-08-24 07:25:53

Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures Nordic AB delårsrapport jan-jun 2022

Renewable Ventures Nordic AB offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-juni 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.reventures.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar
Börsklimatet har fortsatt varit osäkert under kvartalet. Investeringar i mindre noterade eller onoterade bolag kännetecknas alltid av hög risk, men speciellt i dessa tider. Vi har därför valt att använda del av vår likviditet till brygglån för att kunna nå en bra riskjusterad avkastning.

I vår strukturaffär ser vi ett ökat intresse för vår modell och vi för i dagsläget flera parallella diskussioner.  I värderingsdiskussioner märker vi dessutom att värderingsförväntan från bolagen kommit ned väsentligt.

Sammantaget är vi övertygade om att det kommer att bidra till att vi kommer kunna presentera ett attraktivt förvärv för våra ägare.

Marcus Bonsib
VD Renewable Ventures Nordic AB

Koncernens finansiella översikt för perioden apr-juni 2022

  • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 2,8 MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -385 TSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -356 TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 11,6 MSEK.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 6,12 SEK.

Väsentliga händelser under och efter perioden

Inga väsentliga händelser har skett under eller efter perioden.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

TSEK April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni
2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning 29 63 179 88
Rörelseresultat -356 -95 -492 -75

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib
+46 721827290

marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Read more about Renewable Ventures Nordic AB

Subscription