Press release from Companies

Published: 2022-08-24 08:30:00

Odinwell AB: Odinwell AB Halvårsrapport 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.  

Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 841 KSEK (1 587 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 220 KSEK (-791 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,03 SEK).
 • Periodens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till -2 090 KSEK (-1 360 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 15 MSEK (27 MSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets kortsiktiga placeringar till cirka 17 MSEK (13 MSEK).
 • Soliditeten uppgick till 98,2 % (96,9 %).

Första halvåret (2022-01-01 – 2022-06-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 1 978 KSEK (3 589 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 321 KSEK (-1 368 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,06 SEK).
 • Periodens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till -2 930 KSEK (-8 350 KSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Odinwell uppnådde avgörande delmål i sin teknikutveckling. I repetitiva tester har temperaturförändring kunnat uppmätas på kroppsytan under ett täckande förband på människa. Nestero Holding AB omvandlar därmed kvarvarande teckningsoptioner till aktier i Odinwell AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser som har en finansiell inverkan på Odinwell har skett efter periodens utgång.

Övriga händelser

 • Den 16 maj 2022 medverkar Odinwell på Aktiespararnas event Aktiedagen där VD Susanne Olauson presenterar bolaget.
 • Tomas Fabo valdes in i styrelsen av bolagsstämman den 4 maj 2022. Fabo har över 30 års erfarenhet av FoU inom medicinteknik med fokus på sårförband. Under sin tid på Mölnlycke Health Care AB har Fabo varit tekniskt ansvarig för utveckling av nya produktplattformar inom sårvård och angränsande områden.

VD Susanne Olauson har ordet

Det är med glädje jag rapporterar ytterligare ett kvartal i fronten för utvecklingen av avancerad sårvård. Vi ligger väl i fas med vår plan och är positionerade för att ta del av en stor och växande sårvårdsmarknad. Med hjälp av Odinwells teknologi kan sårvården transformeras genom att i realtid se vad som händer i såret utan att lyfta på bandaget. Vi kan få viktig information utan risk för att kontaminera såret och störa läkningsprocessen.

Odinwells optiska sensorteknologi kan upptäcka och verifiera temperaturförändringar på kroppsytan under täckande sårvårdsförband. Att använda optisk sensorteknologi för att generera information är banbrytande inom sårvård. Vår teknologi fyller också ett växande behov av övervakning på distans i och med att sjukvården strävar efter att utföra mer vård i hemmet, då det skapar fördelar både för patienten och vårdapparaten.

Vi har under våren färdigställt en fungerande prototyp i labbmiljö och testat denna repetitivt på människa under förband. Vi har kunnat verifiera att den mäter temperaturförändring korrekt. Nästa steg är att genomföra tester utanför labbmiljö och även i sjukvårdsmiljö.  Våra sensorer är anpassade till en fuktig sårmiljö, vilket är kritiskt inom sårvård. Det finns sår som vätskar kraftigt och andra som inte gör det.

Under kvartalet har organisationen stärkts. Vi har anställt en utvecklingsingenjör i teamet som bidrar till bredare kompetens inom hårdvara och elektronik. Teamet har en bred och spetsig kompetens, vilket är optimalt för den fas av tester och utveckling vi har framför oss.

Under hösten kommer jag att fokusera på att hålla tempo i produktutvecklingen och arbetet med att verifiera vår teknologi. Jag kommer också att arbeta med att stärka Odinwells strategiska position genom närvaro på marknaden och skapa möten som etablerar samarbeten.

Avslutningsvis vill jag tacka vår personal och aktieägare och alla som följer och stödjer vår utveckling av vår optiska informationsplattform. Odinwell är väl positionerade för att transformera sårvården och vara vårdens självklara alternativ för att övervaka sårläkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.

Läs mer hos Cision
Read more about Odinwell AB