Press release from Companies

Published: 2022-08-29 14:03:39

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 1 2022/2023

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2022/2023

1 april - 30 juni 2022. 

Totala intäkter uppgick till 5 682(7 373) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 450*(1 501*) TSEK.  

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 393*(1 316*) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 306*(1 047*) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,046* (0,157*) SEK.

.  *Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad.  Under det första kvartalet 2022 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 57 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till anställda. Under det första kvartalet 2021 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 185 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till anställda.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

27 maj 2022

Bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas under nästa vecka. 

20 juni 2022

Extrastämma valde in ny styrelseledamot Olle Mikkelsen.

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Inga väsentliga händelser efter första kvartalet.

VD HAR ORDET

Räkenskapsårets första kvartal, april - juni 2022, resulterade i en minskning av nettoomsättning och resultat jämfört med motsvarade period 2021. Som bolaget har meddelat tidigare, kommer den nya tillväxtstrategin medföra en positiv utveckling från och med kvartalet oktober-december. Kvartalet juli-september 2022 kan närmast betraktas som en övergångsperiod.

Den lägre nettoomsättningen beror framförallt på Byråns bristande säljarbete under föregående kvartal, januari-mars 2022. Dessa brister är nu åtgärdade och säljarbetet förväntas medföra positiv utfall under kvartalet oktober-december. Affärsområdet Consultings rekryteringsarbete fortskrider enligt plan, dvs bolaget förväntas fortsätta anställa minst en erfaren systemutvecklare per månad bortsett från semesterperioder. Detta skulle innebära en ordentlig tillväxt i nettoomsättning och vinst givet en fortsatt god efterfråga på systemutvecklare.

Min bedömning är att vi har hittat en framgångsrik tillväxtmodell både för Byrån och Consulting, och ser med god tillförsikt framtiden an.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2022-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Årsstämma 2021/2022 -                           2022-09-28

Kvartalsrapport 2 2022/2023 -                2022-11-29

Kvartalsrapport 3 2022/2023 -                2023-02-27

Bokslutskommuniké 2022/2023 -           2023-05-29

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2022.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Read more about Provide IT Sweden AB

Subscription