Press release from Companies

Published: 2022-09-28 11:13:46

Provide IT Sweden AB: Kommuniké från årsstämma den 28 september 2022

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll årsstämma den 28 september 2022
enligt kallelse.

Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

7 a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021/2022.

7 b) Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

7. c) Stämman beslutade att styrelseledamöterna samt verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att styrelsensledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

8. Stämman beslutade att styrelsearvodena kvarstår oförändrade.

9. Till ordinarie styrelseledamöter beslutades om omval av Torvald Thedéen, Olle Mikkelsen, Bawan Faraj och Peter Klein. Gothia Revision i Göteborg AB, omvaldes som revisionsbyrå i enlighet med styrelsens förslag.

10.Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning med ett belopp om 2 226 645 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,33 kronor per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 5 oktober 2022. Avstämningsdagen är den 30 september 2022.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Read more about Provide IT Sweden AB

Subscription