Press release from Companies

Published: 2022-10-28 00:05:00

Tura Group AB: Kallelse till Extra Bolagsstämma

REGULATORY

Aktieägarna i Tura Group AB (publ.), org.nr 559319-6446 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 november 2022.

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 29 november 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per måndagen den 21 november 2022 (”Avstämningsdagen”); och

• dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget, genom poströsta.se, tillhanda senast måndagen den 28 november 2022.

Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 21 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

FULLMAKTER M.M.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.turascandinavia.com

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

Poströstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.turascandinavia.com . Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast den 28 november 2022. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Val av en eller två justeringspersoner.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om vinstutdelning.
  7. Stämmans avslutande.

 

Aktieägarens beslutsförslag

Aktieägare (per den 30 september 2022) representerade cirka 87 procent av aktierna och rösterna i Bolaget och nedan benämnd "Aktieägaren", har framlagt följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Hans Jacobsson, eller vid förhinder för honom den som Aktieägaren i stället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslår styrelsen Stefan Eriksson som representerar Voxson Carl-L Eriksson  AB, och Mats Almgren, styrelsens sekreterare, eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Beslut om vinstutdelning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning om 0,30 kronor per aktie (sammanlagt 14 769 231 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 1 december 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna tisdagen den 6 december 2022. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning kommer att vara tisdagen den 29 november 2022.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (disponibla medel och fria fonder) till 26 299 908 kronor. Årsstämman 2022 beslutade att ingen vinstutdelning skall utgå till aktieägarna om, varför 26 299 908 kronor således finns kvar av de disponibla vinstmedlen.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 49 230 770. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast lördagen den 19 november 2022 till Tura Holding AB, Att. Mats Almgren, Energigatan 15, 434 37 Kungsbacka eller epost: mats.almgren@turascandinavia.com. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med torsdagen den 24 november 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

​Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Kungsbacka i oktober 2022

 

Tura Group AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

Läs mer hos Cision
Read more about Tura Group AB