Press release from Companies

Published: 2022-11-15 09:00:00

Micropos Medical AB: Micropos genomför företrädesemission

Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med det nya CE-märkta HypoCath-systemet. Emissionen genomförs i enlighet med beslut på den extra bolagsstämman den 14 november 2022.

Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. Teckningsåtaganden motsvarande 35 procent av emissionen har getts av bolagets styrelseordförande och ett antal andra aktieägare. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Sedan drygt två år tillbaka är Micropos nya Raypilot Hypocath system CE-märkt vilket öppnat upp för försäljning i Europa och för ett år sedan erhölls motsvarande, FDA-godkännande, för försäljning i USA. Bolaget har de senaste åren sålt ett antal system till sjukhus och cancerkliniker i Europa och förhandlingar pågår med kliniker i USA. Bolaget jobbar nu hårt med att stötta kliniker med installerat system till regelbunden användning. Raypilot ger användaren ökad kontroll och övervakning i samband med hypofraktionering, dvs höd stråldos vid få behandlingstillfällen.  Med ökad precision och övervakning minskar biverkningarna till en låg nivå. Genom att aktivt stötta befintliga användare av Raypilot systemet i detta initiala skede erhåller Micropos bra referenskunder som vetenskapligt kan beskriva erfarenheter och behandlingsresultat i studier.

Föreliggande nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser som bolaget ser i närtid och skapar förutsättning för en uthållig lönsamhet.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs nio (9) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 13 877 219 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 30 november 16 december 2022.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 18 november 2022.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 21 november 2022.
 • Avstämningsdag är 22 november 2022.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 16 december 2022.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 30 november – 13 december 2022.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 30 november 2022 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2023.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.micropos.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath®  och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Läs mer hos Cision
Read more about Micropos Medical AB

Subscription