Press release from Companies

Published: 2022-11-23 21:29:05

Spermosens AB (publ): Spermosens AB (publ) VD går i pension, CFO utses som interim VD från den 16 december

Idag har John Lempert, VD och CEO för Spermosens AB (publ), informerat styrelsen om att han vill gå i pension och frånträda sin befattning i bolaget. Ulrik Nilsson, CFO i bolaget, kommer att tillträda rollen som interim VD från och med den 16 december 2022. John kommer att kvarstå i bolaget under sin uppsägningstid och fortsätta arbetet med förberedelser inför den kommersiella lanseringen samt att säkra en smidig överlämning till Ulrik.

"Jag och styrelsen är glada och tacksamma över att Ulrik tackat ja till rollen som interim VD, utöver sin nuvarande roll som CFO i bolaget, med fokus att exekvera på den reviderade plan som kommunicerats. Ulrik har en solid internationell bakgrund inom life-science bolag med fokus på utveckling och tillväxt och är idag redan involverad i Spermosens olika projekt. Styrelsen hörsammar Johns önskan om att trappa ner och vill redan nu tacka John för hans goda insatser under dessa tre år som han varit i bolaget. Han har med stort engagemang drivit Spermosens och etablerat viktiga kontakter för framtida samarbeten samt med hjälp av bolagets Advisory board belyst vikten av att bättre förstå manlig infertilitet inom ART (Assisted Reproductive Technologies) behandlingar.", säger Eva Nilsagård, Styrelseordförande för Spermosens.

 

"Jag har beslutat mig för att trappa ner inför min 70 årsdag nästa år. Jag vill fortsatt engagera mig i affärsutvecklingsprojekt och mentorskap men även kunna ägna mer tid med familjen.  Det har varit en förmån att få arbeta med Spermosens och ta bolaget till börsen under 2021. Jag är övertygad om att Spermosens kommer att påverka livet positivt för de många par som är påverkade av infertilitet i världen.", säger John Lempert, VD för Spermosens.

 

"Jag är starkt engagerad i Spermosens uppdrag och vision att förbättra livskvalitén för alla de som lever påverkade av infertilitet och ofrivillig barnlöshet. Tillsammans med teamet ser jag fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla och framgångsrikt lansera våra produkter. Vårt mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av våra banbrytande produkter.", säger Ulrik Nilsson, CFO för Spermosens.

 

 

Lund 23 november 2022

Spermosens AB (publ)

Eva Nilsagård, styrelsens ordförande

 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

 


Informationen är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-23 21:29 CET.

Läs mer hos Cision
Read more about Spermosens AB (publ)

Subscription