Press release from Companies

Published: 2022-11-29 09:00:00

ABAS Protect AB: Delårsrapport Tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet juli-september 2022 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 423 TSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 44,1%
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 266 TSEK
 • Vinstmarginal på 10,5 %
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,29 kr

December 2021 - september 2022 – Koncernen (10 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 71 373 TSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 42,4%
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 274 TSEK
 • Vinstmarginal på 11,6 %
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,17 kr

Händelser under kvartalet

 • ABAS förvärvar fastigheten Tranemo Karlsro 2:5 i Ambjörnarp och säkerställer därigenom möjligheten att expandera befintlig verksamhet.
 • ABAS godkänns för notering på Spotlight Stock Market och inleder en publik nyemission.

Händelser efter periodens utgång

 • ABAS Protect avslutar nyemissionen som trots ett mycket ansträngt börsklimat tecknas till 81 procent och därmed tillförs bolaget cirka 9 MSEK efter emissions- och noteringskostnader.
 • Handel i ABAS Protects aktie startar och även handeln i teckningsoptionerna som gavs ut i samma nyemission.
 • ABAS Protect tecknar ramavtal med Borås kommun gällande leverans av områdesskydd under fyra år. Värdet av avtalet uppskattas till 1,5 MSEK per år, med ett maxbelopp om 7,5 MSEK.
 • ABAS Protect förstärker ekonomifunktionen genom rekrytering av Maria Karlsson som CFO i bolaget med start den första mars 2023.

Kort om ABAS Protect

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Finansiell översikt

Koncernen
Belopp i TSEK

Juli-September2022 December-September2022
Nettoomsättning 21 423 71 373
Bruttomarginal % 44,1 42,4
Rörelseresultat 2 266 8 274
Vinstmarginal % 10,5 11,5
Resultat efter skatt 1 649 6 544
Resultat per aktie före utspädning,kr 0,29 1,17
Resultat per aktie efter emission, kr 0,26 1,02
Soliditet, % 33,0 28,9
Likvida medel 449 449
Kassalikviditet % 116 126
Antal aktier vid periodens utgång 5 600 000 5 600 000
Antal aktier efter registrerad nyemission 6 407 682 6 407 682
Antal anställda1 44 44

Moderbolaget
Belopp i TSEK

22-07-01-22-09-303 månader 21-07-01-21-09-303 månader 21-12-01-22-09-3010 månader 20-12-01-21-09-3010 månader 20-12-01-21-11-3012 månader
Nettoomsättning 21 846 17 385 72 242 51 498 67 250
Omsättningstillväxt, % 26 29 40 7 14
Bruttomarginal % 36 35 38 42 42
Rörelseresultat 2 273 2 362 7 170 5 903 7 010
Resultat efter skatt 1 727 1 798 5 424 4 438 4 162
Soliditet, % 33 35 33 33 25
Likvida medel 11 26 11 26 26
Kassalikviditet % 128 147 128 147 107
Antal anställda1 37 29 37 29 28

Koncernen ABAS Protect uppstod i och med att ABAS Protect AB förvärvade den nuvarande dotterbolagen ABAS Fastigheter AB och ABAS SP Z.O.O under januari 2022. Då det innan dessa förvärv inte var någon koncern finns inga jämförelsesiffror från tidigare år. Däremot visar moderbolagets redovisning ändå en tydlig bild över utvecklingen inom företagsgruppen då all försäljning till kund gått genom ABAS Protect AB.

Räkenskapsåret kommer från och med 2022 vara kalenderår, vilket innebär att innevarande räkenskapsår är 13 månader och perioden fram den 30 september är 10 månader.

---------------------------------------------------

1 Inklusive inhyrd personal


VD har ordet

Det känns jätteroligt att leverera den första kvartalsrapporten efter att vi blev ett noterat bolag. Rapporten visar på vilken styrka vi känner i marknaden just nu och att vi i ABAS ser ljust på framtiden. Att vi ökar omsättningen med cirka fyrtio procent i år beror till stor del på att vi uppgraderat och utökat vårt produktsortiment med exempelvis mobila områdesskydd som är avsedda för byggindustrin.

Om jag ser tillbaka på tredje kvartalet så inleddes det med en välförtjänt semesterperiod för oss alla i bolaget efter en väldigt intensiv vår. När vi kom tillbaka i augusti var det bara att kavla upp ärmarna för våra orderböcker var fullmatade med orders som låg och väntade. Kvartalet innebar en omsättning på 21,4 MSEK vilket är den högsta kvartalssiffran vi haft sedan jag kom in i bolaget 2018. Att vi klarat av det beror i högsta grad på att vi har en fantastisk personal som ställt upp när det verkligen gällt. Dessutom har det kommit in flera nya personer som är med och bidrar till lagarbetet. De problem som uppstod under våren med råmaterial och komponentbrist har till stor del löst sig genom att vi hittat nya leverantörer.

Under tredje kvartalet har vi lagt mycket tid och en del kostnader på att förbereda bolaget för notering på Spotlight Stock Market. Vi var under teckningsperioden ute på ett tiotal aktiesparträffar och presenterade oss, gjorde ett par webfilmer som finns tillgängliga på youtube samt gjorde några intervjuer i olika sammanhang.

Att vara ute och träffa investerare på aktieträffar var mycket inspirerande och vi fick många relevanta frågor om vår verksamhet. Som helhet så var det många som var imponerade över vad vi åstadkommit i bolaget och flera av dem ser vi även som nya ägare i bolaget. Tyvärr har ju börsen fallit ordentligt under året, vilket gjort att inte så många hade möjlighet att investera i nya bolag som är på väg att introduceras på börsen. Vi fick dock in drygt tio miljoner kronor i emissionen och blev cirka 150 nya ägare till bolaget. Som tur är så har vi ju en verksamhet som genererar pengar, så vi står inte och faller med att emissionen inte blev helt fulltecknad.

Kapitalet vi fick in i emissionen ska bland annat gå till att renovera fabrikslokalen i Ambjörnarp som vi förvärvade under sommaren. Den är nu helt utrensad och fabriksdelen är iordninggjord så att vi efter installation av maskiner och fixturer ska kunna komma igång med produktion av grindar av olika slag i början på januari 2023. Även kontorsdelen ska renoveras så att produktutveckling och delar av administrationen ska kunna flytta in i nya lokaler under våren 2023.

Vad tror vi då framåt den närmaste tiden? ABAS Protects huvudsakliga affärsområde är industriinvesteringar och investeringar inom offentlig sektor. Även om rena industriinvesteringar på sikt kan minska så finns det sektorer så som kraftindustrin som gör stora investeringar, och som har behov av områdesskydd. Sedan är inte heller all vår försäljning till nybyggnation utan vi har en stor del av försäljningen till kunder som är i behov av att förnya och förstärka sitt områdesskydd på grund av att det blivit uttjänt men framför allt för att kraven på områdesskydden ökar i en orolig värld. Även den offentliga sektorn ligger kvar på en hög investeringstakt vad gäller skolor och andra offentliga byggnader, och inte minst fängelser, som alla kräver någon form av områdesskydd.

På ABAS Protect kan vi även se att vi börjat komma in på den norska marknaden. Med relativt begränsade marknadsföringssatsningar har vi lyckats få en del mindre orders från Norge, vilket vi ser som en marknad som vi kan växa ordentligt på de närmaste åren. Med detta sagt så ser vi i dagsläget inga skäl till att revidera vår målsättning att även framöver kunna ha en årlig omsättningstillväxt om cirka tjugo procent per år över en konjunkturcykel.

Tomas Karlsson

VD ABAS Protect AB

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet är utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet och den finansiella ställningen i olika omfattningar. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att, vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt, även beakta riskfaktorerna. Den främsta risken att beakta i det skede som bolaget befinner sig i är främst konjunkturutvecklingen och hur väl bolaget lyckas komma in på nya geografiska marknader. Bolaget har i mindre omfattning börjat sälja sina produkter till den norska marknaden, och skall därefter även lansera sitt produktsortiment i Polen och Tyskland. Innan dess skall utbyggnad ske i Polen av verksamheten så att delar av sortimentet även tillverkas där.

ABAS Protect är en mindre organisation som baserar sin framgång på ett begränsat antal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Det gäller i alla led i verksamheten. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder, samt inte minst skapa en bra stämning i bolaget.

Det råder fortsatt global komponentbrist som påverkar tillgången av komponenter på marknaden, men till följd av de åtgärder bolaget vidtagit är leveransförmågan fortsatt opåverkad. Genom en kombination av bra lagernivåer och en produktionsnära process kan bolaget lättare kontrollera och designa om produkter för att fungera med fler komponenter. Det ger bolaget större valmöjlighet vid inköp och minskar risken för komponentbrist, men för ABAS Protect likt andra bolag är framtiden svår att förutspå vilket gör att situationen kan komma att ändras.

Läs mer hos Cision
Read more about ABAS Protect AB