Reports

Published: 2022-11-30 10:41:49

ECOMB AB: Kvartalsrapport juli-september 2022

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande

kvartalsrapport för Q3 2022.

 

 

ECOMBs breddning bäddar för framgångar

 

 • Ecotube Zero stänger ner skorstenar 
 • HEES ökar elproduktionen från turbiner
 • Impulse Cleaning ökar tillgängligheten i pannor
 • Ocean Recycle syresätter döda sjö- och havsbottnar

Q3 1 juli -30 september 2022

KONCERN:

 • Resultatet efter finansiella poster -793 TSEK (-1013 TSEK)
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 TSEK (48 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens utgång: 1 013 TSEK (5 735 TSEK)

 

ECOMB AB (publ)

 • Resultatet efter finansiella poster -764 TSEK (-998 TSEK)
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 TSEK (48 TSEK)
 • Resultat per aktie: -0,02 SEK ( -0,03 SEK)
 • Antal aktier: 38 422 002 st (38 422 002 st)
 • Likvida medel vid periodens utgång: 277 TSEK (3 771 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat enligt ny redovisningsmetod

 

 

 Verksamheten under Q3 jul-sep 2022

 

Ekonomi

 

Bolagets likviditet har under Q3 försvagats jämfört med utgången av föregående kvartal. Den utdragna inledningen av projektet i Qidong, Kina, har påverkat både kassa och resultat negativt. Nettoomsättning och resultat låg på något bättre nivåer jämfört med samma period under föregående år. Vi är dock förhoppningsfulla om att snart kunna komma in i en stark ekonomisk period.

 

Marknad

 

Kort om COP27

Nyligen avslutades FNs klimatmöte COP27 i Sharm-el-Shejk, Egypten. Frågan som fick mest uppmärksamhet var den om skador och förluster. Länder som drabbas av extremväder ska kunna få finansiering för att hantera skador på exempelvis bostäder, infrastruktur och natur. Vi mötet enades länderna om att inrätta en ny fond för skador och förluster. Exakt hur fonden ska finansieras och hur man kvalificeras för ersättning är ännu inte beslutat.

Någon överenskommelse kopplat till utsläppsbegränsningar för att kunna nå Parisavtalets långsiktiga mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kunde inte uppnås på mötet. Förhoppningen är att utsläppsminskningar kan få större utrymme på COP28 i Dubai 2023. (Källa: Energimyndigheten nov 2022)

 

Konsekvenser av COP27 för ECOMB

Det var en ganska dyster bild som kablades ut över världen efter ännu ett klimatmöte med luddiga budskap och formuleringar om framtida åtaganden. Bilden stämmer inte riktigt med vad som händer i verkligheten, många lovande innovationer inom energi- och miljöområdet är redan långt gångna och det satsas stora pengar på att ligga i frontlinjen för den gröna globala omställningen. Man kan lätt få intrycket att allt hänger på politikerna och deras oförmåga att komma till skott, men det är lyckligtvis fel. Bollen är redan i rullning, omställningen kommer att ske oavsett. Däremot ligger tempot i omställningen på politikernas bord och en avgörande del i detta handlar om att i praktiken få igång handelssystemet för utsläppsrätter av CO2. Detta system inom EU har i stort sett varit verkningslöst som reduktionsinstrument i hela SJUTTON år, samtliga ansvariga politiker fr.o.m. 2005 borde rannsaka sig själva. Värdet låg still på en låg nivå, mellan 5-10 €/ton CO2 under 15 av dessa år, för att till slut komma upp på någorlunda förväntade nivåer, 70-90 €/ton, de senaste två åren. Värdet är fortfarande något som är mer imaginärt än reellt och där har politikerna ett fortsatt stort ansvar. Ett väl fungerande handelssystem för utsläppsrätter av CO2 kommer att ha stor betydelse för ECOMBs fortsatta utveckling och nya affärsmöjligheter. 

 

Hur många skorstenar hinner vi stänga med Ecotube Zero till 2030?

Rubriken kan tyckas lite provocerande, men faktum är att både ”vätgassamhället” och CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage)-tekniken är på stark frammarsch. En kombination som i slutänden innebär att skorstenar kan bli helt överflödiga och kunna stängas ner. Ecotube Zero har här en nyckelroll.

Tidigare benämning CCS har numera kompletterats med ett U, då det är uppenbart intressant och sannolikt ytterst lönsamt att utnyttja (Utilize) koldioxiden som bränsle innan den lagras i berggrunden eller på havsbottnarna som fast materia. Kolatomerna kan ju ”snurra runt” många varv innan slutlagringen sker, företrädesvis handlar det om en omvandling till olika bränslen, t.ex. metanol.

Ecotube Zero är benämningen på vårt nya koncept med Ecotube-systemet som bas. När den traditionella förbränningsluften till pannor och andra förbränningssystem kan ersättas med en blandning av syre och återförd koldioxid innebär det att allt kväve (79% i luft) elimineras ur systemet. Gasflödet till CCUS-anläggningen kan då reduceras med över 80%, vilket innebär mycket stora kostnadsbesparingar!

Syrgasen är en biprodukt från elektrolysören – den centrala enheten när vätgas produceras. Med elektricitet spjälkas vattenmolekylerna upp i vätgas och syrgas under elektrolysen. Förhållandet är 1:8, dvs för varje kg vätgas bildas 8 kg syrgas.

Teoretiskt skulle syre kunna ersätta förbränningsluften, men ingen existerande konventionell panna skulle klara detta i praktiken, extrema gastemperaturer skulle bli ett oöverstigligt hinder för alla tänkbara material. Därför måste rökgasen, som då innehåller bara koldioxid (vattenångan kondenserad), återföras till pannan och fungera som värmebalanserare. Genom ett flertal modifierade Ecotuber – Ecotube Zero – kan sen slutförbränningen ske med minimalt syreöverskott. Det innebär att den avskilda koldioxiden kan hålla en mycket hög renhet, vilket kommer att dramatiskt kunna sänka kostnaderna för CCUS-tekniken till helt andra nivåer.

Nästa steg är att demonstrera tekniken i en befintlig panna hos en av våra kunder som vill ligga i frontlinjen för den globala energiomställningen.

 

Stärkt IPO med nya patentansökningar kopplade till Ecotube Zero

En patentansökan för den nya uppfinningen har tidigare lämnats in. I oktober fick vi klartecken för registreringen av varumärket inom EU och beslutade samtidigt att gå vidare med ansökningar till de viktigaste marknaderna utanför EU. Ett starkt varumärke får en allt större betydelse i vår kommersiella värld, med en ökad mångfald av produkter och processer. Skyddet inom EU gäller under 10 år och kan sen förnyas.

 

Presentation av Ecotube Zero för HyCoGen hos Stockholm Exergi

RISE (Research Institutes of Sweden) driver sen 2 år tillbaka ett projekt HyCoGen, som analyserar möjligheterna till lönsam vätgasproduktion genom sektorkoppling till fjärrvärme. Sveriges ledande fjärrvärmeleverantörer deltar och projektets budget på 7 MSEK är finansierat av främst Energimyndigheten. Syftet är att visa hur vätgas i ett energisystem kan bli både lönsamt och göra klimatnytta. Projektet har kvalificerat sig på IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) lista ”Teknik i mänsklighetens tjänst”.

Stockholm Exergi ligger i frontlinjen när det gäller s.k. negativa utsläpp av koldioxid. Processen benämns BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) där koldioxid utvinns ur rökgasen från biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det finns flera olika tekniker för att avskilja koldioxid (normalt 12-18% vid biobränsleeldning) från en rökgas, här har man valt HPC (Hot Potassium Carbonate) av energi- och miljöskäl. Testanläggningen som uppförts med medel från bl.a. Industriklivet har nu varit i drift en längre tid och visat positiva resultat. EU-kommissionen har valt ut BECCS-projektet för att få stöd från EU:s innovationsfond. Slutgiltigt investeringsbeslut väntas ske under 2023, planen är att en fullskaleanläggning ska stå färdig 2025 och årligen kunna utvinna 800.000 ton koldioxid. Värdet på koldioxiden i kalkylerna ligger på mellan 1500-2000 kr/ton, dvs en årlig affär på 1,2-1,6 miljarder SEK. ECOMB fick en inbjudan om att presentera Ecotube Zero-konceptet för HyCoGen-gruppens medlemmar under ett möte hos Stockholm Exergi. Budskapet var att belysa kombinationen av vätgasproduktion och BECCS, där syret från en elektrolysör (”restprodukten” vid vätgasproduktionen) utnyttjas vid förbränning av biobränslet. Kvävgasen har då ersatts av recirkulerad koldioxid och tillsammans med Ecotuberna reduceras rökgasvolymerna till CCS-anläggningen med över 80%, vilket i det ultimata fallet leder till att skorstenarna kan stängas ner.

 

HEES (High Electricity Efficiency from Steam) maximerar elproduktionen

Ingen kan ha undgått de tidvis extrema elpriserna under 2022. Prisökningen jämfört med 2021 och tidigare är på en nivå få kunnat föreställa sig. Alla mynt har dock en fram- och baksida. I detta fall har helt nya affärsmöjligheter öppnat sig för ECOMB.

Vår filosofi sen starten har varit att expandera genom att hitta samarbetspartners på den internationella marknaden istället för att sätta upp egna kontor med egen personal. Rätt eller fel, men det är den vägen vi konsekvent valt sen den internationella expansionen startade i England för mer än 20 år sedan.

Frankrike har varit vår mest framgångsrika marknad och där har vi flera partners, företrädesvis mindre bolag. Tillsammans med ett av dessa bolag har vi under sommaren/hösten utvecklat det nya konceptet HEES (High Electricity Efficiency from Steam). Det innebär i korthet att man kan få ut mer elektricitet från en given ångmängd. Nästan alla våra kunder i Sverige har ångpannor som eldas med biobränslen eller avfall, kol existerar i princip inte alls och antalet oljepannor minskar för varje år.

En ångturbin kan vara ansluten till en eller flera ångpannor, ångan driver en ångturbin som i sin tur driver en elgenerator där elektriciteten alstras. Detta är en mycket gammal teknik i grunden, men som ständigt förfinas. I Sverige finns idag över 150 st ångturbiner i drift, varav ca 50 har en mycket intressant storlek för att applicera HEES. Om den rådande situationen utvecklas åt fel håll, vilket skulle kunna innebära elbrist, kan fler enheter som legat i malpåse åter tas i drift.  Generellt ökar elproduktionen med flöde, tryck och temperatur på ångan. HEES går ut på att optimera hela ångcykeln, dvs maximera dessa parametrar för att öka elproduktionen från en given ångmängd.

Parametrarna analyseras i ett speciellt utvecklat program och ligger sen till grund för den nya inställningen av anläggningen, där även fjärrvärmesystem, ackumulatorer mm ingår. Med rådande elpriser handlar det om mycket korta pay-off tider för kunderna i liknande referensprojekt i Frankrike och USA. Ofta handlar det om månader och ibland t.o.m. ned till veckor innan kunden får tillbaka sin investering. De första kundkontakterna har tagits under Q4 och vår förhoppning är att komma i mål med ett HEES-kontrakt och referensprojekt inom kort.

 

ECOMB föredragshållare på VoK 2022

Värme- och Kraftföreningen (VoK) är en ideell förening för processindustri, kraftindustri och energiverk. Föreningen engagerar ca 100 medlemsföretag och varje höst anordnas en tvådagars konferens med fokus på teknik, strategi och utveckling inom energibranschen. I år var ECOMB inbjudna som föredragshållare tillsammans med vår engelska partner RJM. Årets konferens gick av stapeln den 15-16 november på Posthuset 7A i centrala Stockholm. Föredraget handlade om åtgärder för att öka lönsamheten i energiproduktion. Vi fick möjligheten att presentera våra gamla och nya produkter och tjänster för den bredare marknaden.

Konferensen var välbesökt och för många var det första gången på flera år då pandemin drabbat dessa tillställningar hårt. Vi knöt många nya kontakter som förhoppningsvis kan leda fram till nya affärsmöjligheter.   

 

RJM on tour i Sverige

I samband med VoK-konferensen (se föregående) passade vi på att tillsammans med RJM besöka några anläggningar i Sverige för att presentera våra produkter och tjänster på plats. Fokus var avfallseldade anläggningar i Mellansverige med mer eller mindre akuta problem i eldstäder och eftereldytor. Den nya produkten ”Impulse Cleaning” kan lösa problem med svårare beläggning på dessa delar. Rengöringstekniken baseras på pulsdetonationer, en serie av chockvågor alstrade av en detaljstyrd förbränningsprocess där en blandning av etylen och luft antänds. En serie av 10-20 chockvågor skapar turbulens som kan sprida sig mellan panntuber där den traditionella ångsotningen inte kan penetrera och frigöra de svåråtkomliga beläggningarna. Detta innebär att pannan kan hållas renare och de påslag som bildas växer långsammare med ökad verkningsgrad som följd. Erosions- och vibrationsskador som uppkommer med andra tekniker minimeras och antalet oplanerade stopp minskar. Eftersom systemet har mycket få rörliga delar blir underhållskostnaden låg. Ett stort antal referensanläggningar finns, främst i USA, något som bekräftar att tekniken är etablerad och fungerar bra i svåra miljöer.

 

 

Projekt

 

Ny affär för verifiering av potentiella prestandaförbättringar

Många anläggningsägare är idag intresserade av att kunna öka prestanda i sina pannor, inte minst med tanke på den dramatiska ökningen av elpriserna under 2022. Dels handlar det om att kunna öka bränsleeffekten - tillföra mer bränsle med bibehållna eller minskade utsläpp – och dels är det en fråga om att kunna generera mer el från den producerade ångan. Det första området handlar om förbränningsprocessen – vad som kan förbättras i själva eldstaden, där Ecotube-systemet är det centrala verktyget och som vi nu upplever ett nyvaknat intresse för. Det andra området är relativt nytt för oss och berör det som händer på insidan av pannornas väggtuber, inuti ångrören, ett koncept vi benämnt HEES (High Electricity Efficiency from Steam). Vi är alltså med på båda sidorna av de värmeöverförande ytorna i en panna – med två helt skilda koncept.

Vår nya kund har en stor biobränsleeldad panna och valde att tillsammans med ECOMB gå vidare med att undersöka hur mycket prestanda kan förbättras vid olika pannlaster.

Arbetet genomfördes under Q4 och omfattade bl.a. karteringar av eldstadstemperaturerna, videofilmningar av flambilder och utbredningar i eldstaden och analyser av processdata. Tillsammans med driftpersonalen ställdes pannan om för att kartlägga förändringar vid olika effekter och driftförhållanden. Projektet avslutas med en kortfattad rapport. Ordervärdet uppgår till 0,2 MSEK.

 

Testprogrammet i Bessieres slutfört under Q4 med lyckade resultat

Ecotube-systemet installerades redan 2005 i de två avfallseldade pannorna i Bessieres, en mindre by utanför Toulouse i Sydfrankrike. Turnkey-kontraktet 2004 låg på cirka 22 MSEK och resultatet blev mycket lyckat. 2 Ecotuber i vardera pannan kunde reducera NOx-utsläppen med nära 60% från ursprungliga nivåer, endast genom optimerad tillförsel av förbränningsluft. Strängare utsläppskrav på NOx låg bakom beställningen av testanläggningen i början av 2022. Testanläggningen bestod av 2 nya Ecotuber utrustade med SNCR (Selective Non Catalytic Reduction)-teknik, lagertankar och en pumpstation. Målet var att kombinera den ursprungliga tekniken (stegad lufttillförsel) med SNCR, där urea injicerades för att minimera NOx-utsläppen så långt det är möjligt utan att orsaka utsläpp av s.k. ammoniak-slip (restammoniak som inte reagerat i pannan). I Sverige ligger kraven för ammoniak-slip på betydligt högre(!) nivåer än i Frankrike. I Bessieres är kraven från anläggningsägaren dessutom ännu strängare då restammoniaken hamnar i vattenfasen från den våta rökgasreningen och recipienten nedströms anläggningen inte tål extra tillförsel av detta “gödningsämne”.   Leveransen skedde i juni och installationsfasen var kort. De rekordhöga temperaturerna i sydfrankrike i juli gjorde att man beslutade skjuta fram starten till september (augusti semestermånad i Frankrike). Det befintliga kylsystemet räckte inte till, dessutom tangerade utomhustemperaturen hälsofarliga gränsvärden för arbeten utomhus. 

Olika injiceringsvinklar och design av urea-dysor testades. Resultaten bekräftade att Ecotube-systemet kan reducera NOx-utsläppen till nivåer klart under kommande krav och med en ammoniak-slip nära noll.

 

Fortsatta nedstängningar i Kina skapar oklarheter

Vårt första Ecotube-projekt på kinesisk mark är fortsatt mycket hårt drabbat av pandemin. Den avfallseldade anläggningen Qidong ligger utanför Shanghai, ett område som fortfarande är delvis nedstängt på grund av de hårda restriktionerna från myndigheterna. Nolltoleransen från Xi Jinping är orubblig trots massiva protester den senaste tiden.

Vårt projekt är nu snart 1 år försenat jämfört med den ursprungliga tidplanen. Projektet skulle varit färdigt och slutfakturerat (ca 6 MSEK) vid det här laget, istället står vi och stampar med en oklar tidplan. I den positiva vågskålen på kinesisk mark ligger vissa framsteg tillsammans med vår kinesiska partner Wushi Technologies. De beställda panndiagnoserna på tre olika anläggningar runt Shanghai har sakta börjat komma igång. Wushi sköter mätningarna på plats och vi analyserar drift- och mätdata, videoinspelningar av förbränningsprocesserna mm på distans från Sverige.

 

ECOMB Ocean Recycle AB

 

ECOMB AB äger idag 95% av aktierna i dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB, övriga 5% ägs av 88 st privata investerare. Affärsidén handlar om att syresätta övergödda sjöar och havsvikar med en egenutvecklad och patenterad mobil teknik.

 

Var vi står idag med tekniken

Vi kan idag konstatera följande efter testkörningar med vår Demoflotte Ocean Recycle One i Dynestadsjön, en insnörd Östersjövik utanför Gamleby;

# Den 13 ton tunga och 4 x 9 m stora flotten bogseras sakta fram i 1-2 knop med hjälp av en dragbåt och läggs fast på strategiskt utvalda positioner nattetid, mao kontinuerlig       syresättning 168/168h varje vecka. I princip vilken dragbåt som helst kan användas. Syrehalten mäts på olika positioner längs utvald rutt med way-points.

# Max kapacitet ligger för närvarande på ca 10 kg O2/h

# Allt syre som tillfördes kommer sjön tillgodo, antingen för att bryta ner näringsämnena i sjön eller som ökad syrehalt

# Mikrobubblorna kunde tillsättas där de gjorde maximal nytta, maxdjup ca 50 m med nuvarande utrustning, annars i princip obegränsat

# Oönskade lösta gaser (N2, H2S etc) och proteiner i vattenmassan kan samtidigt strippas bort och samlas upp med absorptionslänsor, med andra ord en dubbel miljöeffekt av       tekniken

# Den mekaniska utrustningen med vinschar, kättingar och motorer medger stor flexibilitet

 

Slutföreläggande av den nya patentansökan

Vi har mottagit ett positivt besked från granskaren på PRV (Patent och Registreringsverket) angående vår senaste patentansökan från Ocean Recycle. Det innebär i korthet att granskaren anser att uppfinningen i grunden är patenterbar, vilket är mycket glädjande.Vi kommer därför att gå vidare med patentansökningar i fler jurisdiktioner.

 

Minskade LOVA-bidrag 2023?

Våra syresättningsprojekt beställs och finansieras normalt av kommuner, vattenvårdsförbund och andra icke-vinstdrivande organisationer. Dessa söker i sin tur anslag, ofta i form av s.k. LOVA-projekt (Lokala Vattenvårdsprojekt), från Länsstyrelserna i Sverige, vilka finansieras av Havs och Vattenmyndigheten. I dagsläget är det oklart hur stora medel som regeringen kommer att anslå för LOVA-projekt under 2023, men många tror att det blir en minskning jämfört med 2022. I vissa fall kan ett syresättningsprojekt finansieras av privata markägare eller kommunala miljöfonder, en stigande trend. Vi jobbar nu parallellt med flera potentiella projekt och ansökningar för projekt under 2023. I de flesta fall ska ansökningarna vara inne hos Länsstyrelserna före 31 dec 2022 eller 31 jan 2023, olika från län till län.

 

Åland synnerligen intressant

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är det som på kort sikt snabbast kan bidra till den gröna omställningen. Ett stort antal ansökningar om etablering som tillsammans överstiger 500 TWh finns nu på regeringens bord för beslut, vilket är väsentligt över den årliga elförbrukningen idag på 140 TWh. Handläggningstiderna är fortfarande långa, alltför långa tider menar vindkraftsindustrin. De största hindren kan kanaliseras till Försvarsmakten som under de senaste åren avstyrkt 90% av alla ansökningar om nyetablering av vindkraftparker till havs i Östersjön. Det kan tyckas märkligt då fasta byggnationer i ”okända” vatten borde möjliggöra en bättre övervakning av undervattensverksamheten och inte tvärtom. Hänsyn måste givetvis även tas till det marina livet och andra viktiga miljöaspekter som flyttfågelsträck.

Flera av dessa etableringsansökningar inkluderar även en vätgasproduktion, där elen som genereras från vindturbinerna används i elektrolysörer. Biprodukten syrgas kan då med stor fördel utnyttjas för syresättning av de döda bottnarna, skapa nya marina reservat av en Östersjö i mer eller mindre fritt fall. Ett av de mest intressanta områdena finns runt Åland. Ocean Recycle har etablerat kontakter och presenterat den mobila syresättningstekniken för berörda parter. En spännande fortsättning följer.

 

Reportage på SVT från Dynestadsjön

Vi har under hösten med framgång fortsatt våra tester i Dynestadsjön utanför Gamleby och i oktober fick vi besök av SVT för ett reportage och inslag på SVT Nyheter Småland den 9 oktober. En länk till reportaget finns på hemsidan www.ecomb.se.

 

 

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång, utöver vad som ovan angivits.

 

Framtidsutsikter

Den globala marknaden har utvecklats i klart positiv riktning för våra basprodukter Ecotube-systemet och Ocean Recycles syresättningsteknik. Inte minst väsentligt dyrare kemikalier medför större konkurrensfördelar och intressantare kundkalkyler. Bolaget är inne i en mycket spännande period, med våra nyutvecklade koncept och produkter Ecotube Zero, HEES och Impulse Cleaning ser vi med stor tillförsikt fram mot 2023.

 

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiella rapporter.

 

Granskning

Denna rapport har ej blivit granskad av bolagets revisor.

 

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké för helåret 2022 lämnas den 28 februari 2023.

 

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhets faktorer som bolaget står inför är belysta till bästa förmåga.

 

 

Södertälje den 30 november 2022

 

ECOMB AB (publ)

 

Styrelsen och VD

Göran Ernstson, Ordförande

Eric Norelius, Ledamot

Angela Wulff, Ledamot

Ulf Hagström, VD

 

Vid frågor om denna kommuniké kontakta :

Ulf Hagström, VD

Tfn 08-550 12 550

ulf@ecomb.se

 

Rapporten finns tillgänglig på www.ecomb.se

 

ECOMB AB (publ)

Box 2017

151 02  Södertälje

Tfn.08-550 12 550

www.ecomb.se

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik. ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se

Läs mer hos Cision
Read more about ECOMB AB

Subscription