Press release from Companies

Published: 2022-12-28 20:17:51

BrainCool AB: Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 januari 2023, kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 14, i Lund (lokalen Bioforum byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 januari 2023;
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 13 januari 2023.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@braincool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon Village, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i före­kommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren under­tecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget till­handahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.braincool.se. Full­maktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 13 januari 2023 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 13 januari 2023 för att beaktas. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställ­företrädare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning:


0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelseledamot

7. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av styrelseledamot (punkt 6)

 

Efter förslag av investerarna Landia AB och Bolite Invest AB föreslår aktieägare representerande cirka 10,9 % av aktierna och rösterna i bolaget att bolagsstämman ska besluta om att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av fyra ledamöter och, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Oscar Engellau som ny ytterligare styrelseledamot i bolaget.

Oscar Engellau, född 1982, är VD, medgrundare och delägare i Bolite Bostäder Holding AB. Han är civil­ekonom, utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finans. Oscar har 17 års arbetslivs­erfarenhet, varav bl a sex år som investment banker på Deutsche Bank/Barclays Capital i London. De senaste nio åren har Oscar varit med och drivit Bolite Bostäder, ett företag med fokus på fastigheter, bostadsutveckling och investeringar. Oscar äger aktier i BrainCool genom Bolite Invest AB.   
 

Övrigt
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Lund i december 2022

BrainCool AB (publ)

STYRELSEN

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about BrainCool AB

Subscription