Press release from Companies

Published: 2022-12-30 09:54:28

Recyctec Holding AB: Recyctec offentliggör informationsmemorandum i samband med Bolagets företrädesemission

Styrelsen i Recyctec Holding AB ("Recyctec" eller "Bolaget") beslutade den 27 december 2022, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 31 maj 2022 att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 17,3 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Erbjudandet"). Med anledning av Erbjudandet har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Recyctec idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Erbjudandet, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.recyctec.se

Emissionslikviden kommer att användas för att fortsätta Bolagets offensiva tillväxtresa, återbetala lån samt för att stärka det egna kapitalet. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK och emissionsgarantier om cirka 11,2 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av Erbjudandet.

Villkor för företrädesemissionen

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 3 januari 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckningskursen uppgår till 1,75 SEK per aktie, vilket innebär att Recyctec vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt 17,3 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 5 januari – 20 januari 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 5 januari – 17 januari 2023.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Recyctec i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB

Subscription