Press release from Companies

Published: 2023-01-03 11:08:06

JS Security Technologies Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma. 

Tid och plats: Torsdagen den 19 januari 2023 klockan 12:00 i Lumafabriken, Stockholm (Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm)

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 11 januari 2023. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: JS Security Technologies Group AB; Brogatan 9, 252 66 Helsingborg eller via e-post: ir@jssecurity.tech

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 11 januari 2023, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande & sekreterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelse
  8. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut

Punkt 7: Val av styrelse

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. 

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Niclas Folkesson, Anders Sandkvist Pätsi, Pierre Grönberg och Pontus Wilgodt. Niclas Folkesson föreslås kvarstå som styrelsens ordförande. Då Per Holmstedt avböjt omval p.g.a. personliga skäl, föreslås nyval av Paul Ulvinius och Liselott Lading till ordinarie styrelseledamöter. Paul och Liselott presenteras kort nedan:

Paul Ulvinius (född 1979)

Paul har som konsult i över 20 år hjälpt organisationer i många branscher med teknisk utveckling och digitaliseringsfrågor. Med djupa rötter i tekniken, och genom att kunna kombinera detta med bred verksamhetsförståelse, hjälper Paul idag organisationer med att tackla sina tuffaste digitaliseringsutmaningar.

Paul är för närvarande Head of Architecture på IT-bolaget Stratiteq, och är vanligtvis aktiv i uppdrag som lösningsarkitekt, enterprisearkitekt, senior utvecklare, utbildare och talare. Ämnena spänner ifrån IT-säkerhet, kryptografi och mikrotjänstearkitekturer till digitala strategier och organisationsfrågor. Dessutom är Paul en blockkedjeentusiast och studerar både hur tekniken i sig kan appliceras och kombineras, samt vad de nätverk som tekniken gett upphov till kan innebära för digitaliseringen av våra samhällen.

Liselott Lading (född 1978)

Magister i systemvetenskap från Stockholms Universitet, 2001. Liselott är certifierad i styrelsearbete via Styrelseakademin och har sedan dess erhållit ett antal styrelseuppdrag, bl.a. i Guldfågeln och uppstartsbolaget Oqam. Hon sitter för närvarande också i TagMaster AB, noterat på First North. Liselott har suttit som VD i ett flertal bolag och är expert inom digitalisering och paketering av för marknaden nya tjänster. För närvarande är hon affärskonsult på IT bolaget Stratiteq. Liselott är en anlitad talare på ämnen inom digitalisering och samhällsförändring, där bl.a. konceptet om Web 3.0 ingår.

Styrelsearvode ska utges med två prisbasbelopp till styrelseordförande, vardera ett prisbasbelopp till de nya föreslagna styrelseledamöterna och vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
 
Antal aktier och röster 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 934 412 stycken.  
 
Fullständiga handlingar 

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Brogatan 9, 252 66, Helsingborg senast två veckor före stämman. Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
 
Helsingborg i januari 2023
JS Security Technologies Group AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about JS Security Technologies Group AB