Press release from Companies

Published: 2023-01-05 08:00:00

Recyctec Holding AB: Teckningsperioden i Recyctecs företrädesemission inleds i dag.

Idag, den 5 januari 2023, inleds teckningsperioden i Recyctec Holding AB:s ("Recyctec" eller "Bolaget") företrädesemission, vilken offentliggjordes den 27 december 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 5 januari 2023 till och med den 20 januari 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 januari 2023.

Företrädesemission i sammandrag:

Teckningsperiod: 5 – 20 januari 2023.

Handel med teckningsrätter: 5 – 17 januari 2023.

Företrädesrätt: Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 3 januari 2023 berättigade till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigade till teckning av fem (5) nya B-aktier.

Teckningskurs: 1,75 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: Maximalt cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader.

Säkerställandenivå: 13,8 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv
Recyctec Holding AB bildades 2011 och är moderbolag till det rörelsedrivande helägda dotterbolaget Recyctec AB – ett svenskt innovationstekniskt återvinningsföretag med huvudkontor i logistikcentret Momarken i Jönköping. Recyctec grundades 2005 efter att man identifierat behovet att återvinna den stora mängden glykol som är producerad av råolja och som efter användning går till förbränning med begränsat energiutbyte.

I tjänsteväg har Bolaget traditionellt sett primärt erbjudit omhändertagande av använd glykol. Recyctec har som ensam aktör etablerat en affärsmodell som möjliggör dubbla intäktsströmmar, vid mottagande av använd glykol samt därefter vid försäljning av den utgående och renade glykolen. Recyctecs erbjudande har sedan marknadsetableringen mottagits med stort intresse och Bolaget hade 2020 en försäljning om cirka 6,9 MSEK. 2021 uppgick försäljningen till cirka 13,4 MSEK. Per januari till och med september 2022 uppgick omsättningen till cirka 10,1 MSEK.

Vid ingången av 2022 beslutade Bolaget att säljarbetet skulle intensifieras, samt att nya marknader bearbetas. Bolaget hade då fattat beslut om att strukturera och internationalisera produktportföljen. Recyctec har under år 2022 reviderat sin affärsmodell, och fortsatt konkluderat att vägen till lönsamhet ligger i att fokusera på försäljning av det egna varumärket EarthCare™ och affärsområdet All Inclusive, som fokuserar på glykolbyten i fastigheter. Bolaget erhöll i januari 2022 högsta möjliga klassificering hos Byggvarubedömningen, Grön – rekommenderas, vilket bolaget är ensamma om att inneha avseende fastighetsglykol.

Affärsområdet bedöms av Bolaget besitta goda möjligheter att uppnå återkommande intäkter med höga marginaler, i takt med att en bas av återkommande kunder inom fastighet- och installationsbranschen byggs upp. Fokus för Bolaget framåt är en ökning av försäljningen, och för att accelerera detta kommer Recyctec att jobba för att utöka sin internationella närvaro, samt fokusera på försäljning av produkten EarthCare™ och affärsområdet All Inclusive.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Recyctec i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB

Subscription