Press release from Companies

Published: 2023-01-27 10:03:33

SPACtvå AB: Extra Bolagsstämma i Spactvå AB ("SPACtvå" eller "Bolaget") hölls idag den 27:e januari 2023 varvid det bland annat beslutades att godkänna Bolagets förvärv av Invoicery Int AB.

Aktieägarna fattade följande beslut:

  • Att godkänna Bolagets förvärv av Invoicery Int AB.
  • Att godkänna föreslagna ändringar bolagsordningen, vilket ska möjliggöra övergången från SPAC bolag till holdingbolag med en operativ verksamhet i dotterbolag, som förvärvet innebär inklusive namnbyte till Invoicery Group AB.
  • Att godkänna styrelsens förslag till beslut om apportemission och mandat för nyemission.
  • Att till ny styrelse välja Regina Sipos till ordförande för styrelsen samt Stephen Schad, Mats Ottosson och Mia Jurke till styrelseledamöter. 
  • Att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
  • Genomförande av apportemission, ändring av bolagsordningen och val av styrelse samt revisor är villkorade av att Bolaget slutför förvärvet av Invoicery Int AB.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.spactva.se.

Stockholm den 27 januari 2023

Spactvå AB (publ)

Styrelsen

För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

Läs mer hos Cision
Read more about SPACtvå AB