Press release from Companies

Published: 2023-01-30 20:51:29

BrainCool AB: Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 februari 2023, kl. 11.00 på Medicon Village, Scheelevägen 14, i Lund (lokalen Bioforum byggnad 406).
 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 februari 2023;
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 9 februari 2023.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@braincool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon Village, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i före­kommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren under­tecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget till­handahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.braincool.se. Full­maktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 9 februari 2023 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 9 februari 2023 för att beaktas. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställ­företrädare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning:

0.   Stämman öppnas

1.   Val av ordförande vid stämman

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.   Godkännande av dagordningen

4.   Val av en eller två justeringsmän

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.   Framläggning av handlingar enligt 14 kap. aktiebolagslagen

7.   Beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till styrelseledamöter

8.   Beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner

9.   Beslut om att inrätta ett kortsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till verkställande direktören

10. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till styrelseledamöter (punkt 7)

 

Aktieägare representerande cirka 10,9 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att bolagsstämman ska besluta om att inrätta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter, exklusive verkställande direktören och ledamoten Oscar Engellau, genom en riktad emission av högst 1 200 000 teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2023/2026:S”) enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma styrelseledamöter i Bolaget, exklusive den verkställande direktören som även är ledamot och ledamoten Oscar Engellau. Styrelseordföranden ska högst kunna teckna 800 000 teckningsoptioner och varje teckningsberättigad ledamot ska högst kunna teckna 400 000 teckningsoptioner. Överteckning kan inte ske.   
 2. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos styrelseledamöter i Bolaget kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Förslagsställaren bedömer att en sådan emission kan vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.
 3. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt. Teckningskursen och det antal nya aktier varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning enligt omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna.
 4. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan nyttjas vid aktieteckning först när barriärnivån uppfylls. Barriärnivån för teckningsoptionerna ska motsvara 250 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget uppmätt under en period om 10 handelsdagar närmast före dag som inträffar under tiden för aktieteckning är lika med eller högre än barriärnivån. Barriärnivån ska omräknas på motsvarande sätt som gäller för teckningskursen i villkoren för teckningsoptionerna.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista i perioden 16 - 27 februari 2023. Tilldelning av tecknade teckningsoptioner ska ske senast den 28 februari 2023.
 6. För varje tecknad teckningsoption ska erläggas en marknadsmässig premie baserad på Black&Scholes optionsvärderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut och premien har preliminärt beräknats till 0,15 kronor per teckningsoption. Optionspremien ska slutligen fastställas baserat på det oberoende värderingsinstitutets beräkning före teckningstidens början.
 7. Betalning av optionspremien ska ske senast den 10 mars 2023.
 8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026 under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 9. Vid fullt nyttjande av nyteckning av aktier kan aktiekapitalet ökas med högst 54 000,001348 kronor.
 10. Teckningsoptionerna ska även vara underkastade övriga villkor som framgår av det fullständiga förslaget till Incitamentsprogram 2023/2026:S.

Majoritetskrav

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Motiv för incitamentsprogrammet och dess beredning

Motiven, tillika skäl för till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för incitamentsprogrammet är ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos anställda i bolaget kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Förslagsställaren bedömer att en sådan emission kan vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Förslaget har beretts av den aktieägargrupp som lämnat förslaget i samråd med externa rådgivare. Ingen styrelseledamot har deltagit i beredningen av förslaget.

Värdering

Förslaget innebär att den teckningsberättigade deltar i Incitamentsprogram 2023/2026:S på marknadsmässiga grunder. Optionspremien för teckningsoptionen ska fastställas baserat på den etablerade optionsvärderingsmetoden Black & Scholes, varvid optionsvärdet fastställs utifrån aktiekursen, volatiliteten, riskfria räntan, tiden kvar till lösen, lösenpriset och barriärnivån. Beräkningen av optionspremien kommer utföras av Optionspartner AB. Till följd av marknadsmässigt insteg i incitamentsprogrammet tillämpas ingen intjänandeperiod, dock att teckningsoptionernas löptid är lite drygt tre år.

Kostnader och utspädning

Förslaget innebär att den teckningsberättigade deltar i Incitamentsprogram 2023/2026:S på marknadsmässiga grunder, innebärande att Bolaget inte kommer belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till föreslaget incitamentsprogram. Bolagets kostnader förväntas således endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmet.

Incitamentsprogram 2023/2026:S omfattar högst 1 200 000 teckningsoptioner och vid fullt utnyttjande kommer totalt 1 200 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor). Detta motsvarar en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget per kallelsedagen med 0,75 % (ca 0,74 % efter utnyttjande). Tillsammans vid fullt utnyttjande av Incitamentsprogram 2023/2026:A och 2023/2024:VD kan totalt 13 000 000 nya aktier komma att emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor), vilket motsvarar en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget per stämmodagen med 8,10 % (ca 7,50 % efter utnyttjande).

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram sedan tidigare.

Beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner (punkt 8)
 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om att inrätta ett incitamentsprogram till anställda och nyckelpersoner genom en riktad emission av högst 5 800 000 teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2023/2026:A”) enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Fördelning av teckningsoptioner mellan teckningsberättigade beslutas av styrelsen enligt följande riktlinjer: (a) VD högst 4 000 000 teckningsoptioner, (b) ledningspersoner och nyckelpersoner högst 200 000 teckningsoptioner och (c) övriga anställda högst 10 000 teckningsoptioner. Överteckning kan inte ske.   
 2. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos anställda och nyckelpersoner i Bolaget kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att en sådan emission kan vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.
 3. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt. Teckningskursen och det antal nya aktier varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning enligt omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna.
 4. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan nyttjas vid aktieteckning först när barriärnivån uppfylls. Barriärnivån för teckningsoptionerna ska motsvara 250 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget uppmätt under en period om 10 handelsdagar närmast före dag som inträffar under tiden för aktieteckning är lika med eller högre än barriärnivån. Barriärnivån ska omräknas på motsvarande sätt som gäller för teckningskursen i villkoren för teckningsoptionerna.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista i perioden 16 - 27 februari 2023. Tilldelning av tecknade teckningsoptioner ska ske senast den 28 februari 2023.
 6. För varje tecknad teckningsoption ska erläggas en marknadsmässig premie baserad på Black&Scholes optionsvärderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut och premien har preliminärt beräknats till 0,15 kronor per teckningsoption. Optionspremien ska slutligen fastställas baserat på det oberoende värderingsinstitutets beräkning före teckningstidens början.
 7. Betalning av optionspremien ska ske senast den 10 mars 2023.
 8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 mars 2026 till och med den 31 mars 2026 under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 9. Vid fullt nyttjande av nyteckning av aktier kan aktiekapitalet ökas med högst 261 000,006514 kronor.
 10. Teckningsoptionerna ska även vara underkastade övriga villkor som framgår av det fullständiga förslaget till Incitamentsprogram 2023/2026:A.

Majoritetskrav

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Motiv för incitamentsprogrammet och dess beredning

Motiven, tillika skäl för till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för incitamentsprogrammet är ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos anställda i bolaget kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Förslagsställaren bedömer att en sådan emission kan vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Förslaget har beretts av styrelsen som lämnat förslaget i samråd med externa rådgivare. Verkställande direktören, tillika styrelseledamot, har dock inte deltagit i beredningen av förslaget.

Värdering

Förslaget innebär att den teckningsberättigade deltar i Incitamentsprogram 2023/2026:A på marknadsmässiga grunder. Optionspremien för teckningsoptionen ska fastställas baserat på den etablerade optionsvärderingsmetoden Black & Scholes, varvid optionsvärdet fastställs utifrån aktiekursen, volatiliteten, riskfria räntan, tiden kvar till lösen, lösenpriset och barriärnivån. Beräkningen av optionspremien kommer utföras av Optionspartner AB. Till följd av marknadsmässigt insteg i incitamentsprogrammet tillämpas ingen intjänandeperiod, dock att teckningsoptionernas löptid är lite drygt tre år.

Kostnader och utspädning

Förslaget innebär att den teckningsberättigade deltar i Incitamentsprogram 2023/2026:A på marknadsmässiga grunder, innebärande att Bolaget inte kommer belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till föreslaget incitamentsprogram. Bolagets kostnader förväntas således endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmet.

Incitamentsprogram 2023/2026:A omfattar högst 5 800 000 teckningsoptioner och vid fullt utnyttjande kommer totalt 5 800 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor). Detta motsvarar en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget per kallelsedagen med 3,62 % (ca 3,49 % efter utnyttjande). Tillsammans vid fullt utnyttjande av Incitamentsprogram 2023/2026:S och 2023/2024:VD kan totalt 13 000 000 nya aktier komma att emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor), vilket motsvarar en ökning av det totala antalet aktier i bolaget per stämmodagen med 8,10 % (ca 7,50 % efter utnyttjande).

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram sedan tidigare.

Beslut om att inrätta ett kortsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner till verkställande direktören (punkt 9)
 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om att inrätta ett incitamentsprogram till den verkställande direktören genom en riktad emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner (”Incitamentsprogram 2023/2024:VD”) enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma den verkställande direktören i Bolaget.   
 2. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos den verkställande direktören i Bolaget kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att en sådan emission kan vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.
 3. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 155 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt. Teckningskursen och det antal nya aktier varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning enligt omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna.
 4. Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan nyttjas vid aktieteckning först när barriärnivån uppfylls. Barriärnivån för teckningsoptionerna ska motsvara 170 % av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget under 10 handelsdagar i perioden fram till och med den 14 februari 2023. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt officiell kurslista för aktier i Bolaget uppmätt under en period om 10 handelsdagar närmast före dag som inträffar under tiden för aktieteckning är lika med eller högre än barriärnivån. Barriärnivån ska omräknas på motsvarande sätt som gäller för teckningskursen i villkoren för teckningsoptionerna.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista i perioden 16 - 27 februari 2023. Tilldelning av tecknade teckningsoptioner ska ske senast den 28 februari 2023.
 6. För varje tecknad teckningsoption ska erläggas en marknadsmässig premie baserad på Black&Scholes optionsvärderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut och premien har preliminärt beräknats till 0,06 kronor per teckningsoption. Optionspremien ska slutligen fastställas baserat på det oberoende värderingsinstitutets beräkning före teckningstidens början.
 7. Betalning av optionspremien ska ske senast den 10 mars 2023.
 8. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 april 2024 till och med den 30 april 2024. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 9. Vid fullt nyttjande av nyteckning av aktier kan aktiekapitalet ökas med högst 270 000,006739 kronor.
 10. Teckningsoptionerna ska även vara underkastade övriga villkor som framgår av det fullständiga förslaget till Incitamentsprogram 2023/2024:VD.

Majoritetskrav

Eftersom person som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Motiv för incitamentsprogrammet och dess beredning

Motiven, tillika skäl för till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för incitamentsprogrammet är ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos den verkställande direktören kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att en sådan emission kan vara fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Förslaget har beretts av styrelsen som lämnat förslaget i samråd med externa rådgivare. Verkställande direktören, tillika styrelseledamot, har dock inte deltagit i beredningen av förslaget.

Värdering

Förslaget innebär att den teckningsberättigade deltar i Incitamentsprogram 2023/2026:VD på marknadsmässiga grunder. Optionspremien för teckningsoptionen ska fastställas baserat på den etablerade optionsvärderingsmetoden Black & Scholes, varvid optionsvärdet fastställs utifrån aktiekursen, volatiliteten, riskfria räntan, tiden kvar till lösen och lösenpriset. Beräkningen av optionspremien kommer utföras av Optionspartner AB. Till följd av marknadsmässigt insteg i incitamentsprogrammet tillämpas ingen intjänandeperiod, dock att teckningsoptionernas löptid är lite drygt ett år.

Kostnader och utspädning

Förslaget innebär att den verkställande direktören deltar i Incitamentsprogram 2023/2026:VD på marknadsmässiga grunder, innebärande att Bolaget inte kommer belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till föreslaget incitamentsprogram. Bolagets kostnader förväntas således endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmet.

Incitamentsprogram 2023/2026:VD omfattar högst 6 000 000 teckningsoptioner och vid fullt utnyttjande kommer totalt 6 000 000 nya aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor). Detta motsvarar en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget per kallelsedagen med 3,74 % (ca 3,61 % efter utnyttjande). Tillsammans vid fullt utnyttjande av Incitamentsprogram 2023/2026:S och 2023/2024:VD kan totalt 13 000 000 nya aktier komma att emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor), vilket motsvarar en ökning av det totala antalet aktier i bolaget per stämmodagen med 8,10 % (ca 7,50 % efter utnyttjande).

Befintliga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram sedan tidigare.

Handlingar
Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2021 jämte revisionsberättelsen för bolaget, fullständiga beslutsförslag avseende punkt 7, 8 och 9 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.braincool.se) och på bolagets kontor (Medicon Village i Lund) minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrigt
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Lund i januari 2023

BrainCool AB (publ)

STYRELSEN

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about BrainCool AB

Subscription