Press release from Companies

Published: 2023-02-23 08:00:00

ABAS Protect AB: Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet oktober-december 2022 – Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 220 TSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 51,1%
 • Rörelseresultatet uppgick till 285 TSEK
 • Vinstmarginal på 1 %
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 kr

December 2021 - december 2022 – Koncernen (13 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 99 593 TSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 43,2%
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 558 TSEK
 • Vinstmarginal på 8,6 %
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,93 kr

Händelser under kvartalet

 • Handel i ABAS Protects aktie startar och även handeln i teckningsoptionerna som gavs ut i samma nyemission.
 • ABAS Protect har tecknat ramavtal med Borås kommun gällande kommunens upphandling av staket och stängsel. Avtalet löper över fyra år och är värt upp till 7,5 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

I övrigt inga händelser.

VD ord

2022 blev ett rekordår för oss på ABAS Protect, och vi levererade vår högsta omsättning och rörelseresultat någonsin. En av orsakerna till våra framgångar går att finna i att vi har ett nytt produktprogram med flera nya moderna motorgrindar som vi nått ut på marknaden med på ett bra sätt. En annan orsak är att vi som bolag är med och skapar trygghet för våra kunder, vilket ligger rätt i tiden. Det är ingen enskild kund som ligger bakom framgången utan det är ett brett stöd från många både nya och gamla kunder som har gett oss den fina utvecklingen.

Q4 var omsättningsmässigt ett starkt kvartal för oss även om vi inte resultatmässigt nådde våra mål. Det beror dels på ett planerat produktionsstopp i Polen för installation av ny maskinutrustning. Renoveringen av produktionshallen i Sverige har också tagit mer resurser än förutsett. Produktionshallen kommer 2023 öka både vår kapacitet och effektivitet och är en förutsättning för att lyckas med våra tillväxtplaner om 20% årligen. Vi har under Q4 också haft extraordinära kostnader kopplade till emissionen och ett större garantiärende. Tillsammans gav ovanstående aktiviteter och händelser en negativ resultatpåverkan med 2,4MSEK. Den starka bruttomarginalen i Q4 på 51,1% visar dock tydligt att vi i grunden har en stabil affär.

Vi gick in i 2023 med 17,7 MSEK i inneliggande orderstock, jämfört med 6,7 MSEK för ett år sedan. Vid en kall och kylig vinter så minskar aktiviteten hos våra kunder, men utan tjäle i backen har våra stängselmontörer kunnat fortsätta att montera stängsel och grindar, vilket gynnat oss som bolag.

Den nya produktionsenheten i Ambjörnarp, som vi förvärvade i somras, är snart klar för att tas i drift efter ombyggnationen. I den nya fastigheten kommer vi ha en flödesorienterad verksamhet där vi arbetar utifrån leanprinciperna. Under 2023 kommer vi också att se över möjligheterna att bygga till lokalerna i Polen för att utveckla försäljningen till Centraleuropa från vårt polska dotterbolag.

Vi har också fortsatt med vår digitala utveckling. För våra företagskunder har vi under hösten utvecklat en ny plattform för B2B-handel som tagits emot väldigt positivt av kunderna. Därutöver håller vi på med en digital transformation inom både produkt- och processutveckling för att göra oss ännu mer relevanta hos våra kunder.

Utöver utveckling av produkter och processer har vi arbetat en hel del under hösten med vår verkliga mjukvara, personalen. Vi har jobbat igenom våra värderingsfrågor och förmedlat vår vision och mission om det goda företaget som skapar trygghet. Vi ser det som en viktig bit för att få alla att jobba för ”laget” och rycka in där de behövs i verksamheten, vilket är en viktig sak när bolaget växer så kraftigt som det gör. För att lyckas att leverera och bli ett vinnande lag så att kunden blir nöjd, måste vi ställa upp för varandra. Något som personalen verkligen gjort under året.

Tomas Karlsson

VD ABAS Protect AB

Kort om ABAS Protect

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Finansiell översikt


Koncernen
Belopp i TSEK

Oktober-
December

December 21-
December 22
13 månader

Nettoomsättning 28 220 99 593
Bruttomarginal % 51,10 43,20
Rörelseresultat 285 8 558
Resultat efter skatt -278 5 939
Resultat per aktie -0,04 0,93
Soliditet, % 33 28,9
Likvida medel
Kassalikviditet % 116 126
Antal aktier vid periodens utgång 6 407 682 6 407 682
Antal anställda inkl. inhyrd personal 44 44

Moderbolaget
Belopp i TSEK
22-10-01
-22-12-31 
3 månader
21-10-01
-
21-12-31
2 månader
21-12-01
-22-12-31
13 månader
20-12-01
-
21-11-30
12månader
Nettoomsättning 28 044 15 752 100 286 67 250
Omsättningstillväxt, % 19 43 37 14
Bruttomarginal % 51 39 43 42
Rörelseresultat 472 1107 7642 7010
Resultat efter skatt 52 -276 4140 4162
Soliditet, % 58 25 58 25
Likvida medel 13 26 13 26
Kassalikviditet % 97 107 97 107
Antal anställda inkl. inhyrd personal 37 28 37 28

Koncernen ABAS Protect uppstod i och med att ABAS Protect AB förvärvade den nuvarande dotterbolagen ABAS Fastigheter AB och ABAS SP Z.O.O under januari 2022. Då det innan dessa förvärv inte var någon koncern finns inga jämförelsesiffror från tidigare år. Däremot visar moderbolagets redovisning ändå en tydlig bild över utvecklingen inom företagsgruppen då all försäljning till kund gått genom ABAS Protect AB.

Räkenskapsåret kommer från och med 2022 vara kalenderår, vilket innebär att innevarande räkenskapsår är 13 månader.

Läs mer hos Cision
Read more about ABAS Protect AB

Subscription