Press release from Companies

Published: 2023-02-23 08:30:00

Comintelli AB: Comintelli: Bokslutskommuniké 2022

Finansiell sammanfattning

Koncernen Comintelli inklusive moderbolaget Comintelli AB, org. nr. 556593-4907, offentliggör härmed Bokslutskommunikén för perioden januari - december 2022.

Kommentarer till resultat och finansiell ställning

Koncernen

Oktober - december 2022

Koncernens totala intäkter uppgick till 8,7 mkr (6,5 mkr). En av koncernens största kunder avtalade en ettårig förlängning med utökat årsvärde (ARR). Totalt två nya kunder anskaffades i kvartalet. Vidare övergick två kunder från betalda pilotavtal till licensavtal. Några amerikanska kunder som haft sin licens för Intelligence2day® avtalade via en tidigare amerikansk återförsäljare har valt att inte förlänga sina utlöpande licenser.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick till +0,2 mkr (+0,7 mkr). Koncernen allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Under hösten genomfördes en utökning av bemanningen. Till följd av förvärvet av amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360® i januari 2023 har externa advokatkostnader uppgående till 0,7 mkr kostnadsförts i kvartalet. Vid betraktande av dessa förvärvsrelaterade kostnader som jämförelsestörande uppgår justerat Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, till +0,9 mkr.

I kvartalet uppgår valutakurseffekter av rörelsekaraktär totalt till -0,2 mkr (+0,2 mkr) varav +0,7 mkr (+0,5 mkr) valutakursvinster av rörelsekaraktär och -0,8 mkr (-0,2 mkr) valutakursförluster av rörelsekaraktär. Valutakursvinsterna av rörelsekaraktär redovisas under Övriga rörelseintäkter och valutakursförlusterna av rörelsekaraktär redovisas under Övriga rörelsekostnader.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter var vid utgången av det tredje kvartalet 2022 7,6 mkr och har under det fjärde kvartalet minskat till 6,1 mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda, men ännu inte fakturerade intäkter, vilket är i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning. I enlighet med strategin att mer bli ett SaaS-bolag så tecknas allt färre avtal med löptider överstigande 12 månader. Detta förfaringssätt ger dessutom mindre slagighet i redovisade intäkter, både mellan kvartal och år, och minskar också valutans omräkningseffekter på balansräkningen.

Kassaflödet uppgick i perioden till +1,0 mkr (+2,9 mkr). Amortering av räntebärande lån har skett med 0,3 mkr.

Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 2,2 mkr (3,6 mkr). Checkkrediten på 2,0 mkr är outnyttjad.

Januari – december 2022

Koncernens totala intäkter för helåret 2022 uppgick till 25,7 mkr (18,1 mkr), en ökning med 42 %. Totalt 14 nya kunder anskaffades under året vilket är färre än 22 nya kunder under 2021. Snittvärdet (ARR) per kund var högre under 2022 än 2021. Merkundsförsäljningen till befintliga kunder var också högre 2022 än 2021.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, för helåret 2022 uppgick till -2,0 mkr (-3,6 mkr). Koncernen allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Under hösten genomfördes en utökning av bemanningen. Till följd av förvärvet av amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360® i januari 2023 har externa advokatkostnader uppgående till 0,8 mkr kostnadsförts under året. Vid betraktande av dessa förvärvsrelaterade kostnader som jämförelsestörande uppgår justerat Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, till -1,2 mkr.

För helåret uppgår valutakurseffekter av rörelsekaraktär totalt till +1,1 mkr (+0,7 mkr) varav +2,2 mkr (+1,4 mkr) valutakursvinster av rörelsekaraktär och -1,1 mkr (-0,8 mkr) valutakursförluster av rörelsekaraktär. Valutakursvinsterna av rörelsekaraktär redovisas under Övriga rörelseintäkter och valutakursförlusterna av rörelsekaraktär redovisas under Övriga rörelsekostnader. Den svenska kronan har under året försvagats mot både dollarn och euron vilket gett positiva valutaeffekter av rörelsekaraktär bl. a på omräkningen av Upplupna intäkter.

Kassaflödet under året uppgick till +2,9 mkr (+0,3 mkr) genom nettolikvid 3,4 mkr från riktad nyemission. Amortering av räntebärande lån har gjorts med 1,4 mkr (0,6 mkr). Kassan uppgår till 6,9 mkr (4,0 mkr) vid årets slut. Checkkrediten på 2,0 mkr är outnyttjad.

Till följd av förvärvet av amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360® har externa advokatkostnader uppgående till 0,8 mkr kostnadsförts under året. Dessa externa advokatkostnader, 0,8 mkr, är det enda avseende förvärvet som påverkat räkenskaperna för 2022.

Eget kapital ökade under året med 1,7 mkr, från 12,5 mkr till 14,2 mkr. Årets resultat blev -1,7 mkr och aktiekapitalet och överkursfonden har ökat med 3,4 mkr till följd av riktad nyemission. Soliditeten ökade under året från 59,1 % till 60,8 %.

Koncernens ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i kvartalet från 21,3 mkr till 22,0 mkr. ARR har den senaste tolvmånadsperioden ökat med 13,4 % (3,4 %). 2022 års anskaffning av 14 nya kunder tillsammans med flera betydande avtalsutökningar under året har medfört positiv effekt på ARR. Motsatt effekt får de amerikanska kunder som i slutet på året valde att inte förlänga sina licenser. För definition av ARR, se sid 20.

Väsentliga risker och osäkerhetseffekter

Det råder en betydande osäkerhet i omvärlden till följd av konflikten i Ukraina. Koncernen har ingen verksamhet varken i Ryssland eller i Ukraina varför den direkta påverkan av konflikten är begränsad. Utvecklingen följs dock noggrant i syfte att kunna kontrollera och begränsa eventuella negativa effekter för koncernen.

Omedelbar riskexponering rör främst valutarisker i EUR och USD.

Moderföretaget

Moderföretagets totala intäkter i det fjärde kvartalet uppgick till 8,7 mkr (6,2 mkr). Periodens rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, blev -0,9 mkr (-0,3 mkr). Bolaget allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Till följd av förvärvet av amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360® i januari 2023 har externa advokatkostnader uppgående till 0,7 mkr kostnadsförts i kvartalet.

Moderföretagets totala intäkter för helåret 2022 uppgick till 25,4 mkr (17,8 mkr). Helårets rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, uppgick till -2,2 mkr (-3,8 mkr). Bolaget allokerar löpande mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Till följd av förvärvet av amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360® i januari 2023 har externa advokatkostnader uppgående till 0,8 mkr kostnadsförts under året.

Riktad nyemission

En extra bolagsstämma beslutade den 12 juli 2022 om en riktad nyemission om 1 458 332 aktier vilket därmed ökade antalet aktier och röster från 7 490 000 till 8 948 332 samt aktiekapitalet från 674 100 kr till 805 350 kr. De nya aktierna registrerades av Bolagsverket i juli 2022. Genom den riktade nyemissionen tillfördes bolaget i det tredje kvartalet, 3,5 mkr före emissionskostnader (som uppgick till drygt 0,1 mkr).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2022. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Väsentliga händelser under perioden oktober - december 2022

 • Valberedning har utsetts. Augvest AB, som deltog i den riktade nyemissionen, tar genom Daniel Orispää, plats i Valberedningen.
 • Due diligence för förvärvet av Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360®.

Väsentliga händelser under perioden januari - december 2022

 • I början på året publicerade de erkända IT-analytikerhusen Gartner och Forrester marknadsrapporter där båda rankar Comintellis Intelligence2day®-plattform som en av de ledande inom Market & Competitive Intelligence.
 • I april medverkade bolaget med en monter på den största branschmässan SCIP Intellicon i Minneapolis, USA.
 • En extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission om högst 1 458 332 aktier.
 • Genom den riktade nyemissionen tillfördes bolaget 3,5 mkr före emissionskostnader, som uppgick till drygt 0,1 mkr.
 • Intelligence2day® News, baserat på Opoint, lanserades. Detta som en del i samarbetet med norska Opoint, en världsledande leverantör av online-nyheter och teknik.
 • Förstärkning av organisationen under hösten med utökad kapacitet inom försäljning, customer success och IT-utveckling.
 • Valberedning har utsetts. Augvest AB, som deltog i den riktade nyemissionen, tar genom Daniel Orispää, plats i Valberedningen.
 • Due diligence för förvärvet av Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Comintelli förvärvade den 9 januari 2023 den amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360®.
 • Som delfinansiering av förvärvet av Ciphers tillgångar har lån på 2,0 mkr erhållits från ett konsortium av befintliga aktieägare med 1 % månatlig ränta och 5 % uppläggningsavgift.
 • Affärsvärlden uppmärksammade i en oberoende analys att Comintelli skalar upp och gav ett köpråd vid kursen 2,6 kr.
 • Comintelli lanserade nytt, förbättrat användargränssnitt för SaaS-plattformen Intelligence2day®.
 • Införsäljning till Ciphers kundbas som underlag för smidig konvertering till Intelligence2day®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Comintelli förvärvar amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360®

I januari 2023 offentliggjordes att Comintelli förvärvar amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360®.

I syfte att stärka positionen i USA har Comintelli förvärvat tillgångar från den amerikanska konkurrenten Cipher relaterade till dess SaaS-plattform Knowledge360®. Målet är att konvertera kunder till Comintellis SaaS-plattform, Intelligence2day®, vilket markant skulle öka årligen återkommande intäkter (ARR).

Comintelli kommer att överta de immateriella rättigheterna till plattformen Knowledge360® samt tillgång till hela den befintliga kundbasen. Knowledge360® kommer upphöra som tjänst under första kvartalet 2023 och samtliga kunder erbjuds en smidig konvertering till Intelligence2day®.

Nordamerika är en högt prioriterad marknad för Comintelli där ett dotterbolag i USA sedan flera år finns med egen organisation. Förvärvet av Knowledge360®-tillgångarna förstärker ytterligare positionen i USA, särskilt inom branscherna läkemedel & hälsovård samt försäkring.

ARR är Comintellis viktigaste nyckeltal och var 22,0 mkr vid utgången av 2022. Ciphers Knowledge360®-verksamhet har en något lägre ARR än Comintelli. Målsättningen med förvärvet är att överta en betydande del av Knowledge360®-kundbasen, i spannet 4 - 13 mkr, och därmed ge en markant ökning av Comintellis ARR under det kommande året. Köpeskillingen baseras på ARR för de kunder som konverteras från Knowledge360® till Intelligence2day®.

Som delfinansiering av förvärvet har lån på 2,0 mkr erhållits från ett konsortium av befintliga aktieägare. Villkoren bedöms vara marknadsmässiga med 1 % månatlig ränta och 5 % uppläggningsavgift. Lånen löper ut 31 december 2023.

VD har ordet: ”Offensiv strategi för fortsatt tillväxt”

Inledning: Ökning av ARR och intäkter under 2022

Totala intäkter under årets fjärde kvartal ökade till 8,7 mkr (6,5 mkr). Koncernens totala intäkter för helåret 2022 uppgick till 25,7 mkr (18,1 mkr), en ökning med 42 %.

Comintellis ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i kvartalet från 21,3 mkr till 22,0 mkr. ARR har den senaste 12 månadsperioden ökat med 13,4 %, vilket är ett tydligt tecken på att tillväxten har tagit ytterligare fart.

Jag vill särskilt lyfta fram följande tre punkter från det fjärde kvartalet som är betydelsefulla inför framtiden:

 1. Positivt rörelseresultat (EBITA) på 0,2 mkr.
 2. Fortsatta ökningen av ARR på 13,4 %.
 3. Kassa på 6,9 mkr vid årsslutet.

Omvärld

Turbulensen i omvärlden fortsätter, men jag vill än en gång betona att vår affärsmodell är hållbar. I en osäker omvärld blir relevant information och insikter om marknaden allt viktigare.

I denna oroliga marknad ger vår stabila affärsmodell med återkommande intäkter från befintliga kunder oss möjlighet att driva en offensiv strategi. Vi fortsätter att nyanställa, investera i produktutveckling och stärka försäljningen.

Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och fortsätta utveckla vår produktportfölj kan vi fortlöpande möta behoven hos våra kunder och bidra till deras framgång.

Försäljning och Kunder

Under fjärde kvartalet har vi haft framgång med att öka försäljningen till befintliga kunder, då flera betydelsefulla kunder valt att utöka antalet användare av Intelligence2day®. Nykundsförsäljningen har dock varit lägre än förra året och där måste vi förbättra vår kvalificeringsprocess för att nå rätt typ av kunder.  

Som en del av vår strategi att fokusera på de kundsegment som har störst nytta av Intelligence2day®, renodlar vi gradvis vår kundbas. Vi allokerar våra Customer Success-resurser där de kan göra störst nytta för våra kunder.

Marknaden

Det är mycket glädjande att flera välrenommerade IT-analytiker tar vårt marknadssegment av mjukvara för 'Market and Competitive Intelligence' på allvar. Gartner, Forrester och Quadrant har nyligen publicerat marknadsrapporter som visar på den ökande betydelsen och efterfrågan av verktyg som Intelligence2day®.

Gartner definierar segmentet som ”verktyg som gör det möjligt för företag att bevaka, samla in, lagra, analysera och sprida information och insikter om konkurrenter, marknader och kunder från interna och externa källor”. Vi är stolta över att Comintelli och Intelligence2day® finns med som en ledande global aktör i samtliga rapporter.

Plattformen Intelligence2day®

Med den ökande volatiliteten och osäkerheten i världen ser vi en stark trend där företag vänder sig till AI-baserade plattformar för att samla och sammanställa information om marknaden och konkurrenterna för att kunna hålla jämna steg med de omvärldsförändringar som kan påverka deras verksamhet.

Under senare tid har det pratats mycket om Artificiell Intelligens (AI) i media. Comintelli har under många år forskat och följt utvecklingen inom AI, och vår produkt Intelligence2day® använder sig av AI-baserad teknik i många delar. Under de kommande åren kommer vi att lansera ännu fler AI-baserade funktioner för att frigöra tid och förbättra upplevelsen för våra kunder.

Användarvänlighet är mycket viktigt för våra kunder, och de senaste månaderna har vi prioriterat våra utvecklingsresurser inom detta område. I början av 2023 lanserade vi ett nytt och förbättrat användargränssnitt med modern design och förbättrad menynavigering som effektiviserar arbetsflödet.

Förvärv av konkurrenten Cipher K360

I början av 2023 förvärvade Comintelli den amerikanska konkurrenten Ciphers SaaS-plattform Knowledge360® (K360) för att stärka sin position på den högt prioriterade marknaden i USA där företaget har haft ett dotterbolag sedan flera år tillbaka. Genom förvärvet av K360 ökar Comintellis adresserbara marknad i USA, särskilt inom sektorerna läkemedel & hälsovård samt försäkring.

Förvärvet gör Comintelli till en stark global aktör inom Market and Competitive Intelligence (M&CI) som tar en aktiv del i branschens konsolidering. Företaget ser en positiv framtida tillväxtpotential där både Comintelli och dess kunder kan dra nytta av skalfördelar.

Målet är att konvertera kunder till Comintellis SaaS-plattform, Intelligence2day®, och vi arbetar intensivt med att uppnå detta under första halvan av 2023.

Sammanfattningsvis

När vi summerar året 2022 känner jag stolthet över att se hur vi fortsätter att öka våra årligen återkommande intäkter (ARR) och gradvis förvandla vår verksamhet till en mer skalbar SaaS-modell.

Genom att genomföra vårt första förvärv under tuffa tider har vi visat hur offensiva och proaktiva Comintelli är. Vi har visat att vi kan fortsätta prestera samtidigt som vi bygger upp en ännu starkare organisation.

Vårt fokus för 2023 är att fortsätta att leverera på daglig basis samtidigt som vi arbetar mot våra långsiktiga mål och Comintellis tillväxtresa.

Jag vill tacka alla våra medarbetare, aktieägare och kunder för att ni står vid vår sida och hjälper oss att höja ribban för Market och Competitive Intelligence-plattformar. Med er hjälp har vi gjort stora framsteg, men vi är bara i början av vår tillväxtresa och jag ser fram emot att fortsätta bygga och växa tillsammans med er alla.

Aktien

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Kortnamn: COMINT

ISIN-kod: SE0011751569

Antal utestående aktier per rapportdatum: 8 948 332 (7 490 000).

Finansiell kalender

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 kommer att offentliggöras senast onsdagen den 3 maj 2023 och därmed senast tre veckor före årsstämman.

Delårsrapport för 2023 års första kvartal offentliggörs onsdagen den 24 maj 2023.

Årsstämma för räkenskapsåret 2022 hålles i Kista onsdagen den 24 maj 2023.

Delårsrapport för 2023 års andra kvartal offentliggörs torsdagen den 24 augusti 2023.

Delårsrapport för 2023 års tredje kvartal offentliggörs onsdagen den 22 november 2023.

Bokslutskommuniké för 2023 offentliggörs tisdagen den 27 februari 2024.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

Om Comintelli

Comintelli (www.comintelli.com) är en ledande leverantör av mjukvara för omvärldsanalys (s.k. Market and Competitive Intelligence). Företaget grundades 1999 och har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt ett dotterbolag i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT.

Comintellis prisbelönta och AI-baserade plattform Intelligence2day® (www.intelligence2day.com) gör det möjligt för företag att samla in, analysera och utnyttja information om sin omvärld (exempelvis marknader, trender, kunder och konkurrenter). Intelligence2day® används av olika typer av företag och organisationer inom framförallt kemi, försäkring, hälsovård, telekommunikation, IT och tillverkningssektorerna. Exempel på kunder är internationella företag som AkzoNobel, Bayer, Dow Corteva, Ericsson, Essity, JD Irving, Owens Corning och Tetra Pak. 

Läs mer hos Cision
Read more about Comintelli AB