Press release from Companies

Published: 2023-02-27 11:52:55

Scandinavian Astor Group AB: Bokslutskommuniké 2022 för Scandinavian Astor Group

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Astor Group AB (publ) ("Astor Group" eller "Bolaget") avger härmed rapport för verksamhetsåret 2022. Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://astorgroup.se/company/investors/.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Koncernen sammanfattning perioden oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 862 (636) TSEK
 • EBITDA uppgick till -12 002 (-5 136) TSEK
  • Justerad* EBITDA uppgick till -513 (-5 136) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 670 (-7 613) TSEK. Inkluderar engångspost listningskostnad.
  • Justerat* resultat efter finansiella poster uppgick till -1 155 (-7 613) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1 416 (1 359) TSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,70 SEK (-0,40)**

Koncernen sammanfattning perioden januari – december 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 52 807 (7 659) TSEK
 • EBITDA uppgick till -6 225 (-12 028) TSEK.
  • Justerad* EBITDA uppgick till 6 290 (-12 028) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 505 (-17 033) TSEK. Inkluderar engångspost listningskostnad.
  • Justerat* resultat efter finansiella poster uppgick till 2 010 (-17 033) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 167 (-9 288) TSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,90)**
 • Soliditeten uppgick till 33 % (67 %)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

* Justerad EBITDA exkluderar en beräknad listningskostnad som uppstått på koncernnivå som en effekt av det omvända förvärvet, som beskrivs närmare under rubriken "kostnader av engångskaraktär". Även effekten av en omvärdering av tidigare aktiverade utvecklingsutgifter och upplupna intäkter, är exkluderad.

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 962 000 aktier per 2022‐12‐31. För jämförelsesiffran har samma antal aktier används.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.  

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

Med Bolaget eller Astor Group avses Scandinavian Astor Group AB (publ) med organisationsnummer 559353–3922.

Händelser under perioden oktober-december 2022

 • Den 22 december 2022 meddelar Renewable Ventures Nordic 2 AB ("RVN2") att namnändringen till Scandinavian Astor Group AB ("Astor Group") registrerats hos Bolagsverket. Samma dag offentliggörs avsikten att genomföra en notering på Spotlight Stock Market och bolaget offentliggör ett memorandum.

Händelser efter perioden oktober-december 2022

 • Den 12:e januari 2023 genomfördes en notering av Scandinavian Astor Group på Spotlight Stock Market.
 • Den 23 januari 2023 meddelar Astor Group att dotterbolaget Marstrom Composite AB, ökade under helåret 2022 omsättningen med cirka 34% till totalt 55 MSEK med en förbättrad vinstmarginal jämfört med året innan.
 • Astor Group AB meddelar den 23 januari 2023 att dotterbolaget My-Konsult Teknik AB har förvärvat patent för att momentant göra ett mottagarsystem bredbandigt med hjälp av frekvenskodning.

VD Odd Werin kommenterar

Astor Group är nu äntligen noterade! Under 2022 avslutade vi året med de sista förberedelserna inför en lyckad notering på Spotlight Stock Market som genomfördes den 12 januari 2023. Utöver att vi gjorde ett omvänt förvärv och tog bolaget till börsen såg vi även stora framgångar i dotterbolagen. På kompositsidan kan vi konstatera att Marstrom Composite och JPC levererat bra resultat och har i stort sett fulla orderböcker för 2023, där marginalerna ökar vartefter verksamheten växer. Vidare kan vi konstatera att utvecklingsstegen för området radarstörning också varit lyckade där vi bäddat för kommersialisering av systemet ASTOR IV och positionerat oss för att fördjupa dialoger med svenska och utländska kunder. Genom strategiska beslut kommer Astor Group att utvecklas i snabb takt.

Parallellt med framgångarna för Astor Group kan vi samtidigt konstatera att den globala säkerhetsordningen har förändrats under 2022 med anledning av kriget i Ukraina och ökade spänningar i det säkerhetspolitiska läget, både i närområdet och globalt. En följd av detta är att försvarsutgifter kommer att öka där marknaden för telekrigföring, ett av segmenten som Bolaget verkar inom avseende radarstörning, förväntas växa till 37,6 miljarder USD fram till år 2029. Sektorn uppskattades vara värd 23,45 miljarder USD år 2021. Området för komposit ser också en växande andel inom försvarsindustrin där intäkterna sedan 2020 ökat med 110%. Idag utgör affärsområdet Försvar 20% av omsättningen i Marstrom och vi ser att området kommer växa ytterligare.

Rörelseintäkterna i koncernen ökade kraftigt som följd av våra förvärv, något vi avser att fortsätta med utifrån vår finansiella målsättning om att växa genom lönsamma förvärv parallellt med organisk tillväxt. Med vår kombination av den avancerade radarstörningsutrustningen tillsammans med kompositsegmentet har vi stora möjligheter och är väl positionerade för att göra detta.

My-konsult har sikte på kommersialisering av Astor IV och är i slutfasen av utvecklingen av radarstörningssystemet, vilket också enligt förväntan ger en negativ påverkan på årets koncernresultat. Samarbetet med Frankrike går på högvarv med den franska motsvarigheten till FMV i spetsen. Utprovningen av systemet påbörjas med start i maj. Dessa sker i Frankrike med flygningar mot olika radarsystem. Affärsdiskussioner fördjupas med det franska målflygbolaget SDTS. Intresset för systemet är stort inte minst utifrån aktuellt säkerhetspolitiskt läge. Lyckade provresultat bedöms kunna skynda på annars tämligen långsamma beslutsprocesser för den här typen av försvarsmateriel. Utöver dialoger med utländska aktörer ser vi även ett intresse från vår inhemska marknad och för dialoger i syfte att växla upp kommersialiseringen även där.  

Under verksamhetsåret har vi skapat goda förutsättningar för Astor Groups fortsatta expansion och tillväxt. Som noterat bolag ökar vi nu vår synlighet och möjlighet att genomföra förvärv som stärker och kompletterar vår affär och koncern. Den förändrade säkerhetsmiljön och den pågående oron i vår omvärld har skapat en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Med Astor Groups två framstående affärsområden, kolfiberprodukter samt övningsutrustning för elektronisk krigföring bedömer vi att våra produkter är mer efterfrågade än någonsin.

Jag ser nu med stor tillförsikt fram emot 2023 och att vidare utveckla vår affär och öka tillväxttakten i koncernen. Jag välkomnar alla nya och befintliga aktieägare att följa med på vår resa!

Stockholm den 27 februari 2023

Odd Werin, vd Scandinavian Astor Group AB (publ)

Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://astorgroup.se/company/investors/.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.

Läs mer hos Cision
Read more about Scandinavian Astor Group AB