Press release from Companies

Published: 2023-02-27 13:47:47

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 3 2022/2023

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 3 2022/2023

1 oktober - 31 december 2022. 

Totala intäkter uppgick till:

 8 269(6 243) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till:

1 482(335) TSEK.


Resultat efter skatt uppgick till:

1 171(276) TSEK. (Skattekostnad är schabloniserad)

Resultat per aktie uppgick till:

0,176(0,041) SEK.

FINANSIELL ÖVERSIKT april - december 2022

1 april - 31 december 2022. 

 Totala intäkter uppgick till:

 19 142(19 016) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till:

2 217(2 168) TSEK.


Resultat efter skatt uppgick till:

1 745(1 716) TSEK. (Skattekostnad är schabloniserad)

Resultat per aktie uppgick till:

0,262(0,257) SEK.

 

Provide IT Sweden är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget tillhandahåller kompetens inom webb- och systemutveckling. Verksamheten består utav två affärsområden med två skilda varumärken.

Consulting

Consulting är bolagets största affärsområde och innebär uthyrning av framförallt seniora systemutvecklare som konsulter. Affärsområdets

koncept är innovativt och innebär mer frihet till konsulterna inom utbildning, uppdrag, lönevillkor, m.m. än traditionella konsultverksamheter.

Bolaget anser att detta förenklar rekryteringen av seniora systemutvecklare vilket brukar vara flaskhalsen i en konsultverksamhets tillväxt.

www.provideitconsulting.se

Digital byrå

Den digitala byrån tillhandahåller strategi, design, utveckling och förvaltning av hemsidor, portaler, e-handlar och andra mindre webbaserade lösningar.

Till skillnad från affärsområdet Consulting så säljs uppdragen oftast till ett fastpris och utförs av personal i bolagets kontor.

www.provideit.se

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

2 november 2022

Ny affärsområdesansvarig

Som ett led i bolagets tillväxtplan har bolaget tillsatt Nicholas Grande som ansvarig för affärsområdet Consulting, en ny roll som ingår i bolagets ledningsgrupp. I den här ledande befattningen kommer Nicholas, tillsammans med bolagets VD, förvalta och förbättra affärsområdet Consulting. Nicholas har varit anställd i bolaget sedan 2019 och har arbetat inom flera roller.

9 december 2022

Uppdatering kring bolagets tredje kvartal, oktober-december 2022

Utifrån hittills producerat arbete och kommande arbete för kvartalet beräknas omsättningen bli ca 7,6 – 7,9 MSEK och vinsten ca 0,8 - 1,04 MSEK för oktober-december 2022. Det motsvarar en vinsttillväxt på ca 289 - 377 % jämfört med motsvarande period, oktober-december 2021 vinst (0,276 MSEK). Kvartalsrapporten för tredje kvartalet publiceras enligt plan: 27 februari 2023.

23 december 2022

Peter Klein avgår som vice VD och Styrelseledamot

Bolaget och vice VD Peter Klein har överenskommit om att Peters anställning upphör per 9 december 2022, varpå Peter samtidigt avgår ur styrelsen. Peter har inte varit operativt verksam i bolaget sedan 2021, bl.a. i anledning av föräldraledighet. Under andra halvåret 2021 innefattade Peters roll inte något operativt ansvar, men istället en fristående roll inom sälj och rekrytering. Bolaget kommer inte att utse någon ny vice VD. Enligt Spotlights Regelverk, punkt 2.12, ska bolagets styrelse bestå av minst fyra ledamöter. Bolaget kommer att ansöka om dispens från kravet till nästa årsstämma.

Bolaget tackar Peter för hans tid som styrelseledamot och anställd.

HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

13 januari 2023

Affärsområdet Consulting intensifierar försäljningen

Som tidigare meddelats ser vi särskilt positivt på tillväxtmöjligheterna för bolagets affärsområde Consulting. I anledning av detta kommer nuvarande säljavdelning att förstärkas. Det nya som tillförs är att vi nu kommer arbeta mer intensivt med relationsförsäljning. Tidigare har mycket av försäljningen varit inriktad på ett nätverk av konsultförmedlare. Nu kommer vi även i större utsträckning att sälja direkt mot slutkund. Vi tror att detta kommer öka tillväxten på affärsområdet Consulting.

1 februari 2023

VD Nyhetsbrev, februari.
Bolaget publicerade VD-nyhetsbrev.

VD HAR ORDET

Räkenskapsårets tredje kvartal, oktober-december 2022, resulterade i en betydligt högre nettoomsättning och vinst efter skatt än jämförande period. I december meddelade vi marknaden att omsättningen beräknades bli ca 7,6 – 7,9 MSEK och vinsten ca 0,8 - 1,04 MSEK för kvartalet. Både omsättning och resultat blev bättre än förväntat. Nettoomsättningen är bolagets högsta för ett kvartal. Vi är väldigt nöjda med kvartalets utfall.

Bolaget har upplevt en lite svagare marknad under vintern än hösten. Som tidigare meddelat innebär det framförallt längre ledtider från när en konsult påbörjar sin anställning till utbokning hos kund.  Trots att vi enbart anställer erfarna systemutvecklare med kompetens inom efterfrågade tekniker. Däremot har vi under nuvarande kvartal, januari-mars, en hög beläggning på grund av nöjda kunder som har förlängt sina konsultuppdrag samt en god nykundsförsäljning givet rådande tider.

Vi fortsätter att rekrytera erfarna systemutvecklare och ökar kundstocken. Vår tillväxtresa fortsätter men vi reserveras oss självfallet för en svagare marknad.  

Slutligen, vårt kassaflöde förbättras, på grund av en större andel konsultuppdrag i relation till byråuppdrag.

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2022-12-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutskommuniké 2022/2023 - 2023-05-29

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år
DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR
. 

 

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB(publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Read more about Provide IT Sweden AB