Press release from Companies

Published: 2023-02-28 08:00:00

Mindark PE Aktiebolag: Bokslutskommuniké 2022

MindArk PE AB (publ) ("MindArk", "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets bokslutskommuniké för 2022 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 nu offentliggjorts.  

Kommentar från VD Henrik Nel Jerkrot:

”Det är glädje att vid första rapporteringstillfället som noterat bolag visa på ett rekordkvartal vad gäller nettoomsättningen. Vi har under kvartalet arbetat intensivt med grafikmotorbytet mot Unreal Engine 5, dock har vi varit måna om att inte låta detta gå ut över användarupplevelsen eller content creation i det nuvarande Entropia Universe. Receptet har varit framgångsrikt och vi ser att användaraktiviteten mellan Q4 2022 och Q4 2021 har ökat med cirka 7%.”   

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 december 2022 samt 1 oktober – 31 december 2022.

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022

Avser koncern. Jämförelsesiffror inom parentes avser samma period föregående år.

 • Omsättningen uppgick till 29,1 MSEK (20,3 MSEK).
 • Aktiverat arbete uppgick till 6,9 MSEK (8,3 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 10,4 MSEK (8,3 MSEK).
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 12,8 MSEK (6,7 MSEK).
 • Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 41,6 MSEK (56,4 MSEK).
 • Inga räntebärande skulder.
 • Avsättning för oförbrukade användarmedel 47,1 MSEK (39,5 MSEK).
 • Försäkringsersättning fastställd till 4,75 MSEK.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

Avser koncern. Jämförelsesiffror inom parentes avser samma period föregående år.

 • Omsättningen uppgick till 92,8 MSEK (81,2 MSEK).
 • Aktiverat arbete uppgick till 26,5 MSEK (16,1 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 21,4 MSEK (21,3 MSEK).
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 12 MSEK
  (18,5 MSEK).
 • Resultat per aktie innan omvänd split 0,03 SEK/aktie, efter omvänd split i
  januari 2023 0,15 SEK/aktie. Justerat resultat per aktie innan omvänd
  split 0,05 SEK/aktie, efter omvänd split i januari 2023 0,24 SEK/aktie.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Omsättningsrekord med 29,1 MSEK för perioden.
 • Långdragen tvist avslutad och ersättning från försäkringsbolag fastställd.
 • Styrelsen utökades med en fjärde ledamot, Magnus Götenfelt, tidigare partner på PwC.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Notering på Spotlight Stock Market 27 januari 2023.
 • Försäkringsersättning utbetald januari 2023.
 • Bolaget genomförde en omvänd split 1:5 i januari 2023 vilket gör att antalet utestående aktier minskade från 157 623 125 stycken till 31 524 625 stycken.

Finansiella rapporter

Bolagets finansiella rapporter inklusive förestående rapport finns att tillgå på Bolagets hemsida, https://www.mindark.com/investor-relations/financial-reports/ . Den finns i en svensk och en engelsk version.

Årsstämma 2023

Årsredovisning 2022 med revisionsberättelse kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.mindark.com/investor-relations/financial-reports/ samt på Bolagets huvudkontor, Masthamnsgatan 5, 413 27 Göteborg, från och med 20 april 2023. 

Finansiell kalender

De preliminära datumen för offentliggörande av delårsrapporterna avseende kvartal 1 och kvartal 2 har ändrats från datum angivna i tidigare kommunikation.

Delårsrapport kvartal 1 2023 2023-05-25

Delårsrapport kvartal 2 2023 2023-08-28

Årsstämma 2023-05-05

Årsredovisning 2023-04-20

Denna information är sådan som MindArk PE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 08:00 CET.

Kontaktperson

Gunilla Krogh

CFO, MindArk PE AB (publ)

gunkro@mindark.com

Tel: +46 31 607 260

MindArk PE AB (publ) 

Org. nr. 556640-4769

Masthamnsgatan 5

413 27 Gothenburg

www.mindark.com

Kort om MindArk

MindArk PE AB (publ) utvecklar och driver Entropia Universe, världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en ”Real-Cash-Economy”, och Entropia Platform. Entropia Universe är ett virtuellt universum bestående av ett antal planeter med olika teman och verksamheter. Programvaran tillhandahålls globalt och avgiftsfritt med möjlighet att spendera pengar i det virtuella universumet för alla med tillgång till internet och PC. Entropia Universe består av en digital ekonomi där råvaror, material, mark och byggnader representeras som digitala tillgångar som alla har ett framräknat basvärde. Entropia Platform är den tekniska plattform som driver Entropia Universe. Plattformen delas med partners som utvecklar eget unikt spelinnehåll för sina planeter i Entropia Universe.

Läs mer hos Cision
Read more about Mindark PE Aktiebolag