Press release from Companies

Published: 2023-03-21 16:04:30

Provide IT Sweden AB: Kallelse till extrastämma i Provide IT Sweden AB (publ) – Styrelsen föreslår utdelning på 0,45 kr per aktie.

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"), kallas härmed till extra stämma 12 april 2023 kl. 09.30 Vestagatan 6 i Göteborg.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.00

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 mars 2023, och

-b) senast 30 mars 2023 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Vestagatan 6, 416 64 Göteborg, eller via e-post till bawan@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 31 mars 2023.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Framläggande och godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av ny styrelseledamot

7. Fastställande av styrelsearvode till ny styrelseledamot

8. Beslut om utdelning

9. Stämmans avslutande

Kommentar till punkt 6

a) Styrelsen föreslår val av ny styrelseledamot Magnus Lisnell. Enligt Spotlights Regelverk, punkt 2.12, ska bolagets styrelse bestå av minst fyra ledamöter. Magnus Lisnell har en lång och gedigen erfarenhet inom försäljning av konsulter. Efter 3 år på IBS som konsultchef och 12 år som VD och konsultsäljare på SYSteam fortsatte han till Medius som både produkt och konsultsäljare. Därefter som projektsäljare på Oracle i 4 år och sen som egenkonsult i 6 år. Magnus har också erfarenhet av att vara konsultbeställare under 6 år som IT-chef på West Atlantic.

Kommentar till punkt 7:

Styrelsen föreslår ett styrelsearvode på 80 000 Sek till Magnus Lisnell.   

Kommentar till punkt 8:

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 3.000.856,95 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,45 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st. aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 19 april 2023. Avstämningsdagen är den 14 april 2023.

Per 21 mars 2023 hade bolaget likvida medel överstigande 5.200.000 kr. Bolagets kassa är större än nödvändigt med hänsyn till bolagets nuvarande verksamhet. Dessutom har bolaget en god lönsamhet och förväntar förbättringar i kassaflöde. Styrelsen anser därmed att det inte behövs en såpass stor kassa, särskilt med tanke på att Bolaget förväntar fortsätta generera vinster under överskådlig tid. Denna extra utdelning innebär inte att bolaget kommer ändra sin utdelningspolicy, dvs att minst årsvinsterna ska utdelas till aktieägarna.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extrastämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2023.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Read more about Provide IT Sweden AB