Press release from Companies

Published: 2023-03-28 10:05:24

Upgrade Invest Nordic AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I UPGRADE INVEST NORDIC AB

Välkommen till Upgrade Invest Nordic AB:s årsstämma torsdagen den 27 april 2023, kl. 10.30.  Plats: Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm.

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Upgrade Invest Nordic AB, org. nr 559165-0642, (”Bolaget”) till årsstämma torsdagen den 27 april 2023, kl 10.30.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare:

* dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2023,

* dels ha anmält sig till stämman senast fredagen den 21 april 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering”) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan kan ske per post under adress Upgrade Invest Nordic AB, c/o Råsunda Förvaltning AB, Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm, eller till marcus@upgradeinvest.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Upgrade Invest Nordic AB:s webbplats, www.upgradeinvest.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.upgradeinvest.se senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Antal aktier och aktiekapitalet

Antalet aktier uppgår totalt 2 040 000 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 734 400 SEK.

Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden och förslag till dagordning
 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. VD redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
 9. Val av styrelse samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 10. Beslut om bemyndigande för emission av aktier och/eller konvertibler
 11. Stämmans avslutande

Förslag till årsstämman 2023

Styrelsen och valberedningen, som tillsatts enligt årsstämmans beslut den 22 juni 2022, föreslår årsstämman följande:
 

Punkt 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode och revisorsarvode lämnas oförändrat. Inget arvode utgår till styrelsen och revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelse och revisor omväljs

Punkt 10Beslut om bemyndigande för emission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas inom aktiekapitalets gränser.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 10 är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Frågor till styrelse och VD

Aktieägare ombeds skicka in frågor innan stämman till Upgrade Invest Nordic AB, Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm eller via e-post till marcus@upgradeinvest.se.

***

Stockholm den 28 mars 2023

Upgrade Invest Nordic AB

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Read more about Upgrade Invest Nordic AB