Press release from Companies

Published: 2023-03-28 13:00:00

Invent Medic Sweden AB: Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 13.00 på Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund, G:a styrelserummet, våning 5.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 april 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 28 april 2023 skriftligen till Invent Medic Sweden AB, Nytänkargatan 4, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 723 81 17 10 eller per e-post anmalan@inventmedic.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 26 april 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.inventmedic.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Invent Medic Sweden Att: Anna Lindström, Nytänkargatan 4, 223 63 Lund eller via e-post till anmalan@inventmedic.com och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast tisdagen den 25 april 2023.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.inventmedic.se senast fredagen den 28 april 2023. Upplysningarna kommer också att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Nytänkargatan 4, 223 63 Lund från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 35 520 468. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut
   1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
   2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Beslut om emissionsbemyndigande
 14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, föreslår att Gun-Britt Fransson väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (punkt 7)

Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse. Publicering sker Bolagets hemsida senast den 14 april.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 160 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår omval av styrelsens ledamöter Gun-Britt Fransson, Lars Persson, Helena Liljedahl och Helen Richenzhagen. Frida Wilhelmsson Ulfbratt har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Gun-Britt Fransson.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på bolagets webbplats, www.inventmedic.se.

Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisionsbolag Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Bestämmande om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Behandling av personuppgifter

Invent Medic Sweden AB (publ), org.nr 556682-1046, med säte i Lund, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund samt på bolagets webbplats (www.inventmedic.se) från och med den 14 april 2023 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i mars 2023

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic 
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som skapar möjlighet till ett aktivt liv för alla kvinnor genom att öka medvetenheten om lösningar inom kvinnohälsa och erbjuda ett brett sortiment av värdeskapande produkter. Bolaget äger idag två varumärken, Efemia och FlowCup. Varumärket Efemia säljs främst via hälso- och sjukvårdssektorn och portföljen innehåller idag produkten Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel för ansträngningsinkontinens. FlowCups produktportfölj riktar sig direkt till konsumenter via e-handelskanalen www.flowcup.com samt till utvecklingsländer genom samarbeten med icke-statliga organisationer. FlowCup erbjuder ”Sustainable Periods for Everyone” och i portföljen finns menskoppar och tillbehör framtagna för att vara bekväma och säkra. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Read more about Invent Medic Sweden AB