Press release from Companies

Published: 2023-04-28 14:47:26

Recyctec Holding AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RECYCTEC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdag den 30 maj 2023 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 12:30.

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag den 30 maj 2023 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 12:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag 19 maj 2023, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdag 24 maj 2023, under adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping med angivande av "Årsstämma 2023", per telefon / SMS till
  070 – 84 84 141 eller via e-post till info@recyctec.se
 • Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 19 maj 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 13 078 818 registrerade aktier, varav 2 940 A-aktier och 13 075 878 B-aktier (motsvarande totalt 13 105 278 röster).

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Val av en eller två justeringsmän.
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Verkställande direktörens anförande.
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 1. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  1. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  1. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
  1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
  1. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag
  1. Bemyndigande
 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)

om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör (punkt 8c)

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 8d)

Valberedningen i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att en (1) revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 8e)

Valberedningen i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 200 000 kronor per månad) och med vardera 80 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 80 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete.

Vidare har valberedningen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag (punkt 8f)

Valberedningen i Bolaget har meddelat att de föreslår att Joel Westerström, Thom Nilsson och Lars-Erik Hilsen ska omväljas som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Sarah Sinclair som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås nyval av Joel Westerström.

Profilbeskrivningar

Joel Westerström, Stockholm, är delägare i Partner Fondkommission och tillför viktig expertis inom ekonomi och finansmarknader och hur man lyckas med ett börsnoterat tillväxtbolag. Joel har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola förutom kurser i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Thom Nilsson, Nässjö, är i dag koncernchef på Nevotex AB. Han har många års erfarenhet som VD i flera bolag, och har tidigare lett företag från förlust till vinst. Han har lång internationell erfarenhet från flera branscher. Thom är Civilekonom från Linköpings Universitet.

Lars Erik Hilsen, Drammen, är för närvarande chef för supply chain i Kavli och Q-mejerierna i Norge. Han har mångårig erfarenhet från ledande chefsjobb och har stor kompetens inom att investera, bygga och effektivisera processindustriella företag. Lars Erik har en civilingenjörsexamen från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och en MBA från BI Norwegian Business School.

Sarah Sinclair, Jönköping, är idag CEO på Adgrabber.Hon har många års erfarenhet inom försäljning och marknadsföring samt att starta och leda företag. Genom att förstå affären och koppla sin erfarenhet kring digital marknadsföring och modern försäljning tillför hon viktig expertis i bolagets framtida tillväxtsresa.

Valberedningens ordförande Tor Karphammar

Vidare har valberedningen föreslagit att Bolagets revisor BDO Göteborg AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Sandra Hvitman, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Bemyndigande (punkt 8g)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkt 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping samt på bolagets webbplats senast från och med den 8:e maj 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

________________________________

Jönköping april 2023

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thom Nilsson    
Tf VD och styrelseledamot Recyctec Holding AB             
070 / 848 41 41

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

Läs mer hos Cision
Read more about Recyctec Holding AB